33 902 Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER

Ontvangen 29 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt aan artikel 11.7a, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: In deze gevallen wordt voor de opslag of toegang geen toestemming gevraagd.

Toelichting

Het amendement regelt dat websites die uitsluitend gebruik maken van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruikers geen toestemming mogen vragen voor de opslag van of de toegang tot informatie in de randapparatuur.

Het amendement moet het voor gebruikers volstrekt helder maken dat na de inwerkingtreding van de wet alleen nog toestemming wordt gevraagd bij cookies, indien het gaat om cookies waarbij de privacy van de internetgebruiker in het geding is. Het amendement voorkomt dat website-eigenaren uit vrees voor de beoordeling van de ACM of gemakshalve de melding waarbij toestemming wordt gevraagd bij niet-privacygevoelige cookies laten staan. De ACM beoordeelt namelijk op basis van het nieuwe criterium en de in de memorie van toelichting gegeven uitleg en voorbeelden of een bepaald gebruik van cookies al dan niet meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy. Nu enige onzekerheid over de reikwijdte van de zinsnede «geen of geringe gevolgen» niet vermeden kan worden, bestaat het risico dat website-eigenaren het zekere voor het onzekere zullen nemen en daarom om toestemming blijven vragen ongeacht de mate waarin de opslag van gegevens of de toegang tot opgeslagen gegevens privacygevoelig zijn. Indien het mogelijk blijft om toestemming te vragen bij niet-privacygevoelige cookies, dan leidt dit tot verwarring en irritatie, hetgeen er voor kan zorgen dat de vraag om toestemming bij daadwerkelijk privacygevoelige situaties niet serieus wordt genomen. Het amendement verbiedt echter niet dat de houder informatie geeft over het plaatsen van cookies die onder de uitzondering in het derde lid vallen.

Het toezicht op de naleving wordt uitgeoefend door de ACM (zie artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet).

Agnes Mulder

Naar boven