Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433897 nr. 1

33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2014

Hierbij brengt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) (hierna: het burgerinitiatief).

Op 11 mei 2010 heeft de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten een burgerinitiatief ingediend met het voorstel de ziekte van Lyme te bestrijden door het instellen van een meld- of informatieplicht voor de ziekte van Lyme, door het aanpassen van de artsenopleiding en door een bijscholing van artsen, door de ontwikkeling en toepassing van testen, door het doen van onderzoek en het inrichten van een Lyme-expertisecentrum, door het geven van voorlichting en door het in Europees verband aandringen op de ontwikkeling van een vaccin1.

Op 7 oktober 2010 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (Kamerstuk 32 513, nr. 16) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

Naar aanleiding van het besluit van de Kamer heeft het burgerinitiatief in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de volgende behandeling doorlopen.

  • Gesprek met de indieners van het burgerinitiatief, de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten, d.d. 17 maart 2011 (Kamerstuk 32 644, nr. 2).

  • Op 26 april 2011 heeft de Kamer op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten, de Gezondheidsraad advies te vragen over de Raad regarderende aspecten met betrekking tot het bij de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in behandeling zijnde burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten. Specifieke aandacht is gegeven aan de stand van de wetenschap op het gebied van diagnostiek, therapie en gewenst onderzoek over de ziekte van Lyme.

  • Reactie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het burgerinitiatief, d.d. 20 juni 20112.

  • Publicatie Adviesrapport van de Gezondheidsraad «Lyme onder de loep», d.d. 26 juni 20133.

  • Technische briefing door de Gezondheidsraad over het Adviesrapport van de Gezondheidsraad «Lyme onder de loep», d.d. 26 juni 2013.

  • Reactie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het Adviesrapport van de Gezondheidsraad «Lyme onder de loep» d.d. 29 augustus 2013 (Kamerstuk 32 793, nr. 101).

  • Gesprek met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief over het Adviesrapport van de Gezondheidsraad «Lyme onder de loep», d.d. 20 november 2013.

Naar aanleiding van bovengenoemde behandeling en besluitvorming stelt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Teunissen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer