Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533882 nr. 11

33 882 Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEKKEN

Ontvangen 20 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 2, wordt in het tweede lid «een sanctie» vervangen door: een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen sanctie.

Toelichting

Dit amendement beoogt te voorkomen dat aan allerlei sancties van private organisaties een bevel van de burgemeester kan worden gekoppeld. Deze sancties betreffen niet alleen sancties vanwege voetbaloverlast, maar zien op allerlei vormen van overlast.

Daarom dient bij algemene maatregel van bestuur te worden vastgelegd welke (typen van) sancties opgelegd door welke (typen van) private organisaties wegens welke (typen van) misdragingen kunnen worden gehanteerd als grondslag voor een bevel door de burgemeester.

De inhoud van dit amendement was vervat in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14, 33 882, nr. 7) is echter geschrapt dat de door private organisaties opgelegde sancties naar aanleiding waarvan de burgemeester tevens een bevel kan geven, bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Met dit amendement wordt hetgeen op dit punt is gewijzigd bij nota van wijziging, en in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 882, nr. 6) is toegelicht, ongedaan gemaakt.

De indiener is van mening dat ondanks het feit dat een burgemeester altijd dient te beoordelen of het door een private organisatie gesanctioneerde gedrag voldoende grond is voor toepassing van artikel 172a, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet, een limitatieve opsomming van de sancties door een private organisatie in een algemene maatregel van bestuur een extra waarborg biedt. Daarmee kan worden voorkomen dat iedere sanctie door een private organisatie voor een burgemeester een (te lichtvaardige) aanleiding is om een bevel te geven.

Van Dekken