Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633872 nr. 17

33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende incidenten de afgelopen jaren nogmaals hebben aangetoond hoe belangrijk een goede vergunningverlening, controle en handhaving zijn;

overwegende dat verschil in de opzet en kwaliteit van omgevingsdiensten onwenselijk is;

constaterende dat er nu nog verschillen bestaan tussen regionale uitvoeringsdiensten (RUD's);

verzoekt de regering, uiterlijk 1 januari 2018 te komen tot een uniform stelsel van omgevingsdiensten en de Kamer te informeren over de voortgang bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çegerek

Remco Dijkstra