Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533872 nr. 16

33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 14 september 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement de tijd te verkorten tussen evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (voor uitvoering en handhaving) waaraan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten voldoen. In plaats van eenmaal per drie jaar wordt er eenmaal per twee jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid eerder in te grijpen en mogelijke problemen voor te zijn indien nodig.

Çegerek Remco Dijkstra