33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2014

Minister Kamp en ik hebben tijdens het AO Behandelvoorbehoud van 18 februari jl. (Kamerstuk 33 858, nr. 16) en het VAO Milieuraad van 10 juni jl. (Handelingen II 2013/14, nr. 91, item 25) toegezegd om u voor Prinsjesdag nader te informeren over het onderzoek dat PBL en ECN uitvoeren naar de gevolgen voor Nederland van het voorstel van de Commissie voor een klimaat- en energiepakket voor 2030. De mededeling van de Commissie over Energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het klimaat- en energiebeleid (COM (2014), nr. 520) is hierin meegenomen. Genoemd onderzoek is zeer recentelijk afgerond door ECN en PBL.

Gezien de wens om te komen tot een zorgvuldige kabinetsreactie op de analyse, bericht ik u dat het kabinet helaas niet binnen de overeengekomen termijn kan reageren. Uw kamer zal de kabinetsreactie nog deze maand ontvangen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven