33 848 Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Met deze brief informeer ik uw Kamer over gedecentraliseerde EU-agentschappen naar aanleiding van verzoeken van uw leden hiertoe tijdens het AO Bevoegdhedenoverdracht van 4 juni jl. In de brief zal ik ingaan op de oprichting, de bevoegdheden en structuur evenals de verantwoording en evaluatie van gedecentraliseerde agentschappen. Daarnaast wordt besproken de (voortgang op de) zogeheten Gezamenlijke Aanpak die de Raad, de Commissie en het Europees parlement in 2012 overeengekomen zijn. Deze Aanpak heeft ten doel de doelmatigheid, rekenschap en coherentie van gedecentraliseerde agentschappen te bevorderen. Voorts wordt de inzet van het kabinet ten aanzien van agentschappen, in het bijzonder tijdens het Nederlandse EU Voorzitterschap 2016, uiteengezet.

Momenteel zijn er 45 agentschappen1, waarvan 33 gedecentraliseerde agentschappen, 6 uitvoerende agentschappen, 3 agentschappen op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, 2 agentschappen op het terrein van Euratom en één onafhankelijk EU-orgaan (het Europees Instituut voor innovatie en technologie). De uitvoerende agentschappen zijn organen die de Commissie heeft opgericht om daaraan de uitvoering van EU-uitgavenprogramma’s geheel of gedeeltelijk te delegeren. Uitvoerende agentschappen vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en zijn direct afhankelijk van de Commissie en zijn gevestigd in Brussel of Luxemburg (bv. het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) en het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten (EAHC). Deze brief ziet, gezien de specifieke rol en bevoegdheden, enkel op de gedecentraliseerde agentschappen.

Gedecentraliseerde EU-agentschappen (hierna «agentschappen») worden opgericht om een specifiek technische, wetenschappelijke of beheerstaak te verrichten binnen de EU. Het zijn instanties van de EU met een eigen rechtspersoonlijkheid, die apart staan van de EU-instellingen. Agentschappen werken mee aan de uitvoering van belangrijke EU-maatregelen en helpen de instellingen zodoende zich op de kern van hun beleidstaken te concentreren. Agentschappen bereiden onder meer uitvoeringsregelgeving voor, wat met hun (technische) expertise leidt tot een hogere kwaliteit van de regelgeving. De agentschappen dragen voorts bij tot de samenwerking tussen lidstaten en de Unie, omdat zij de Europees en nationaal beschikbare technische of specialistische expertise bundelen. Een voorbeeld hiervan is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Een goed werkend agentschap heeft dan ook grote toegevoegde waarde.

Gezamenlijke Aanpak gedecentraliseerde EU-agentschappen

Omdat agentschappen door de jaren heen om verschillende redenen afzonderlijk zijn opgericht, hebben zij onder uiteenlopende omstandigheden en volgens verschillende regels gewerkt. Vanaf 2009 hebben de Commissie, de Raad en het Europees parlement in een interinstitutionele werkgroep een intensieve discussie gevoerd over het bestuur en het functioneren van de agentschappen. Deze discussie heeft in 2012 geresulteerd in de ondertekening van een Gezamenlijke Aanpak2 voor agentschappen ten einde grotere doelmatigheid, rekenschap en coherentie te bevorderen. De Gezamenlijke Aanpak behelst o.a. bepalingen over de oprichting en beëindiging van nieuwe agentschappen, de werking van agentschappen, programmering, verantwoording en evaluatie van agentschappen, die hieronder uitgebreider aan de orde komen. De Commissie presenteerde eind 2012 een stappenplan3 met actiepunten voor implementatie van de Aanpak in de jaren na 2012.

De Commissie heeft sindsdien een uitgebreide set aan richtsnoeren samengesteld voor o.a. de oprichting van een agentschap, het voorkomen en beheren van belangenconflicten binnen gedecentraliseerde EU-agentschappen, het opstellen van een programmeringsdocument en een jaarlijks activiteitenverslag van agentschappen. In het voortgangsverslag van 20154 noemt de Commissie voorts dat het de werkzaamheden tot herziening van evaluatierichtsnoeren voortzet. Daarnaast wordt gewerkt aan procedures met betrekking tot audits en wordt de aandacht betreffende toezicht op de tenuitvoerlegging van aanbevelingen verschoven van een periodieke exercitie naar continue monitoring en follow-up van uitstaande aanbevelingen.

Het kabinet verwelkomt de gemaakte stappen in de uitvoering van de Gezamenlijke Aanpak en hecht zeer aan verdere adequate implementatie hiervan. De genoemde stappen zullen bijdragen aan een coherenter beleid en meer verantwoording over de activiteiten van de agentschappen. Bij de beoordeling van voorstellen tot oprichting van nieuwe agentschappen en voorstellen tot herziening van bestaande agentschappen zal het kabinet de Gezamenlijke Aanpak als uitgangspunt nemen.

Naast de Gezamenlijke Aanpak zijn het Europees parlement, de Raad en de Commissie in 2013 overeengekomen een interinstitutionele werkgroep betreffende de middelen van agentschappen op te richten. Deze werkgroep is in 2014 twee keer bijeengekomen en zal haar werkzaamheden naar verwachting voortzetten tot einde 2017. Doel is de ontwikkelingen van gedecentraliseerde agentschappen hechter en permanent te controleren en het personeelsbestand (net als andere EU instellingen) met 5% te verminderen over vijf jaar. Het kabinet is in dit kader van oordeel dat de kosten van agentschappen voor de EU-begroting zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden.

Oprichting van agentschappen

Agentschappen worden opgericht bij een afzonderlijk besluit (verordening) van de EU-wetgever door middel van de gewone of bijzondere wetgevingsprocedure (afhankelijk van de rechtsgrondslag). Over voorstellen tot oprichting van een agentschap wordt uw Kamer geïnformeerd met een BNC-fiche. In het oprichtingsbesluit worden de taken en bevoegdheden van het agentschap bepaald. Voorts wordt in het oprichtingsbesluit de structuur van het agentschap vastgelegd evenals de verplichtingen tot verantwoording en evaluatie. Agentschappen worden opgericht op grond van een rechtsgrondslag die aansluit bij de inhoudelijke taken en bevoegdheden van dat specifieke agentschap. Het feit dat de oprichting van een agentschap moet worden gebaseerd op een (relevante) rechtsgrondslag in de EU-verdragen en geschiedt middels de wetgevingsprocedure is een waarborg tegen bevoegdhedenoverdracht. De oprichting van een agentschap is namelijk een uitoefening van bestaande EU-bevoegdheden waarmee Raad en Europees parlement, afhankelijk van de specifieke wetgevingsprocedure, uitdrukkelijk moeten instemmen.

Het kabinet hecht zeer aan een goede en tijdige betrokkenheid van het parlement bij het wetgevingsproces, onder andere via BNC-fiches en AO’s voorafgaand aan de verschillende Raden. Het kabinet heeft, zoals eerder kenbaar gemaakt in de subsidiariteitsexercitie uit 2013, een kritische basishouding ten aanzien van het creëren van nieuwe EU-agentschappen. Nederland heeft tijdens de evaluatie van EU-agentschappen en de discussie daarom het belang benadrukt dat bij de oprichting van agentschappen een duidelijke toegevoegde waarde moet worden aangetoond, onder meer op basis van een gedegen impact assessment. Nederland heeft in dit verband de Commissie gesteund bij haar inzet op een grote mate van uniformiteit en coherentie bij de vormgeving van de agentschappen zoals neergelegd in de Gezamenlijke Aanpak.

Bevoegdheden en structuur van EU-agentschappen

Een EU-agentschap heeft enkel die bevoegdheden die het is toegekend. Het oprichtingsbesluit bakent de taken en bevoegdheden van het op te richten agentschap af. Het EU-Hof heeft in een recente zaak verduidelijkt dat aan agentschappen geen bevoegdheden kunnen worden toebedeeld die een ruime beoordelingsvrijheid inhouden.5 Regelgevende bevoegdheden dienen dan ook zorgvuldig omkaderd te worden, en horen onderworpen te zijn aan verschillende criteria en voorwaarden, die de speelruimte van het betreffende agentschap beperken. Autonome bevoegdheden dienen immers niet bij agentschappen maar bij de EU-instellingen te liggen. Tevens kan het EU-Hof in voorkomende gevallen oordelen of EU-agentschappen hun bevoegdheden al dan niet overschrijden.

De EU-wetgever kan besluiten om de bevoegdheden van een agentschap uit te breiden. Dit kan alleen door middel van wijziging van het oprichtingsbesluit en vereist in een nieuw EU-wetgevingsproces met voor regering en parlement vergelijkbare beïnvloedingsmogelijkheden als bij de oprichting van dat agentschap. Uitbreiding van de bevoegdheden van agentschappen geschiedt dus niet zonder nadrukkelijke instemming van de EU-wetgever. Het kabinet bekijkt bij voorstellen tot uitbreiding van de bevoegdheden van agentschappen zorgvuldig de noodzaak daarvan.

EU-agentschappen hebben een directeur en een raad van bestuur. Taak van de raden van bestuur is om toezicht te houden op het administratieve, operationele en budgettaire beheer van de agentschappen. Raden van bestuur moeten volgens de in 2012 overeengekomen Gezamenlijke Aanpak in ieder geval één vertegenwoordiger van elke lidstaat bevatten, twee van de Commissie en, waar relevant, een vertegenwoordiger van het Europees parlement en een beperkt aantal stakeholders. De directeuren van agentschappen zijn in eerste instantie verantwoording verschuldigd aan hun raad van bestuur. Daarnaast zijn zij voor het gebruik van de EU-bijdrage verantwoording verschuldigd aan het Europees parlement en de Raad door middel van de jaarlijkse kwijtingsprocedure. In de Gezamenlijke Aanpak is vastgelegd dat een vertegenwoordiger van de Commissie via een waarschuwingssysteem aan de bel kan trekken bij het Europees parlement en de Raad als deze van mening is dat besluiten van de raad van bestuur van een agentschap niet verenigbaar zijn met de activiteiten van het agentschappen en hun mandaat. Dat is tot op heden nog niet voorgevallen. De Commissievertegenwoordigers in de raden van bestuur dragen bij aan de uitvoering van de Gezamenlijke Aanpak door het monitoren en evalueren van voortgang van het stappenplan.

Verantwoording en evaluatie

Het kabinet hecht aan adequate verantwoording van agentschappen, onder meer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande uitgaven. Het is van belang dat er in voldoende mate controle op en verantwoording van de activiteiten van de agentschappen is (door borging hiervan in het besluit tot oprichting) en dat besluiten van agentschappen in overeenstemming zijn met het acquis. In bepaalde gevallen is het bovendien van belang dat agentschappen onafhankelijk zijn (bijv. de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) en dat die onafhankelijkheid ook gewaarborgd is.

Voorts hecht het kabinet eraan dat voortgang wordt geboekt in de verantwoording van agentschappen. Een duidelijker (financieel) verantwoordingskader voor agentschappen en meer aandacht voor de wijze waarop de EU instellingen de agentschappen ter verantwoording houden zouden hiertoe bij kunnen dragen. Eveneens steunt het kabinet de opname van een periodieke algemene evaluatie in de oprichtingshandeling van agentschappen. Dit draagt eraan bij dat agentschappen enkel in stand blijven bij bewezen toegevoegde waarde.

De Gezamenlijke Aanpak bevat verdere goede handvatten om de toegevoegde waarde van agentschappen, ook na oprichting, kritisch tegen het licht te houden. In de Aanpak staat onder meer dat het oprichtingsbesluit van een agentschap een horizon- of herzieningsclausule moet bevatten. De horizonclausule moet vergezeld gaan van bepalingen inzake de ontbinding van het agentschap. Samenvoeging van agentschappen moet worden overwogen in geval van overlapping van taken, mogelijkheid tot synergie of uitzicht op meer doelmatigheid. Opheffing kan worden overwogen als een agentschap ondermaats presteert. Het stappenplan van de Commissie ter uitwerking van de Gezamenlijke Aanpak noemt onder meer dat bezien kan worden of door het samenvoegen van agentschappen en/of bundelen van administratieve taken of het overnemen van taken door de Commissie, kostenvoordelen te behalen zijn. Het kabinet is voorstander van de opname van horizon- of herzieningsclausules in oprichtingsbesluiten van agentschappen en ziet graag dat hierin verdere voortgang wordt gemaakt.

Op grond van artikel 15, lid 3 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie hebben EU-burgers en natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat toegang tot documenten van agentschappen. De Eurowob dient nog in lijn met deze bepaling te worden aangepast.

Het kabinet vindt het van belang dat voortgang wordt geboekt met de implementatie van de Gezamenlijke Aanpak. In aansluiting op de Nederlandse inzet voor een goed functionerende Europese Unie die dicht bij de burger staat en zich richt op hoofdzaken zal het kabinet zich hiervoor blijven inspannen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Gedecentraliseerde agentschappen

Afkorting

Oprichtingsjaar

Locatie

lidstaat

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

ACER

2010

Ljubljana

Slovenië

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

BEREC

2009

Riga

Letland

Communautair Bureau voor plantenrassen

CPVO

1995

Angers

Frankrijk

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

EU-OSHA

1994

Bilbao

Spanje

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

FRONTEX

2005

Warschau

Polen

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

eu-LISA

2012

Tallinn

Estland

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

EASO

2011

Valetta Harbour

Malta

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

EASA

2003

Keulen

Duitsland

Europese Bankautoriteit

EBA

2011

Londen

Verenigd Koninkrijk

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

ECDC

2005

Stockholm

Zweden

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Cedefop

1975

Thessaloníki

Griekenland

Europees Agentschap voor chemische stoffen

ECHA

2007

Helsinki

Finland

Europees Milieuagentschap

EEA

1994

Kopenhagen

Denemarken

Europees Bureau voor visserijcontrole

EFCA

2005

Vigo

Spanje

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

EFSA

2002

Parma

Italië

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

EUROFOUND

1995

Dublin

Ierland

Europees GNSS-Agentschap

GSA

2004

Praag

Tsjechië

Europees Instituut voor gendergelijkheid

EIGE

2007

Vilnius

Litouwen

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

EAVB

2010

Frankfurt

Duitsland

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

EMSA

2002

Lissabon

Portugal

Europees Geneesmiddelenbureau

EMA

1995

Londen

Verenigd Koninkrijk

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

EMCDDA

1993

Lissabon

Portugal

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

ENISA

2005

Heraklion

Griekenland

Europese Politieacademie

CEPOL

2005

Boedapest

Hongarije

Europese Politiedienst

EUROPOL

1999

Den Haag

Nederland

European Public Prosecutor's Office

EPPO

In oprichting

Europees Spoorwegbureau

ESB

2004

Valenciennes/Lille

Frankrijk

Europese Autoriteit voor effecten en markten

EAEM

2010

Parijs

Frankrijk

Europese Stichting voor opleiding

ETF

1994

Turijn

Italië

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

FRA

2007

Wenen

Oostenrijk

Harmonisatiebureau voor de interne markt

OHIM

1999

Alicante

Spanje

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

GAR

2014

Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking

EUROJUST

2002

Den Haag

Nederland

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

CdT

1994

Luxemburg stad

Luxemburg

Agentschappen voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

       

Europees Defensieagentschap

EDA

2004

Brussel

België

Europees Instituut voor veiligheidsstudies

EUISS

2002

Parijs

Frankrijk

Satellietcentrum van de Europese Unie

SatCen

2002

Torrejon de Ardoz

Spanje

Uitvoerende agentschappen

       

Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur

EACEA

2006

Brussel

België

Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf

EASME

2014 (2007 EACI/2003 IEEA)

Brussel

België

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

ERCEA

2007

Brussel

België

Consumers, Health and Food Executive Agency

CHAFEA

2014 (2008, EAHC/ 2005, PHEA)

Brussel

België

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

REA

2008

Brussel

België

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

INEA

2014 (2006, TEN-T EA)

Brussel

België

Agentschappen en organen van Euratom

       

Voorzieningsagentschap van Euratom

ESA

1960

Luxemburg stad

Luxemburg

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Fusion for Energy

1972

Barcelona

Spanje

Onafhankelijk EU-orgaan

       

Europees Instituut voor innovatie en technologie

EIT

2008

Boedapest

Hongarije


X Noot
1

Overzicht Europese agentschappen (d.d. 19 juni 2015).

X Noot
2

Gezamenlijke verklaring van het Europees parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over de gedecentraliseerde agentschappen, 2012

X Noot
3

Roadmap on the follow-up to the Common Approach on EU decentralised agencies, 2012.

X Noot
4

Voortgangsverslag over de uitvoering van de Gezamenlijke Aanpak voor gedecentraliseerde agentschappen, 24-4-2015 (COM) 2015 179 final.

X Noot
5

Zaak C-270/12, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tegen het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie [2014].

Naar boven