33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2020

Hierbij bied ik u aan het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek voor de jaren 2019 t/m 2022, het evaluatierapport opgesteld door de Commissie Evaluatie Koninklijke Bibliotheek en een pamflet opgesteld door de KB ter toelichting op dit rapport1. Tevens is bijgevoegd een afschrift van mijn reactie op deze documenten aan de voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de KB2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven