Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 14

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH

Ontvangen 14 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 13 wordt «, tenzij het college van burgemeester en wethouders of het bestuurscollege heeft besloten dat een geldelijke bijdrage wordt geheven. De contributie of andere geldelijke bijdrage bedraagt ten hoogste de helft van de contributie of andere geldelijke bijdrage die wordt geheven van personen die achttien jaren of ouder zijn.» vervangen door een punt.

Toelichting

Het doel van dit amendement is te waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Op dit moment hebben gemeenten al de mogelijkheid om aan jongeren een contributie op te leggen van maximaal de helft van de contributie voor volwassenen. De praktijk leert dat een zeer beperkt aantal gemeenten hier gebruik van maakt en dan ook nog alleen om 16- en 17-jarigen te laten wennen aan de contributie als ze 18 geworden zijn.

Om te voorkomen dat er in de toekomst financiële drempels opgeworpen ontstaan, doordat financiële gaten gedekt worden met contributie voor jongeren en omdat er nu geen behoefte aan blijkt wordt deze mogelijkheid met dit amendement uit de wet geschrapt.

Monasch