Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 13

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 14 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt, de onderdelen d en e.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement meer beleidsvrijheid voor gemeenten en minder aansturing van bovenaf te regelen. In het wetvoorstel wordt in artikel 5 een wettelijke omschrijving van de functies van de openbare bibliotheek beschreven. Het is goed dat er in de bibliotheekwereld consensus is over vijf functies, zoals in de memorie van toelichting wordt aangegeven. Dat de klassieke bibliotheekfuncties (lezen, leren en informeren) meer substantie en een grotere publiekswaarde zouden krijgen als deze worden uitgeoefend in combinatie met de functies «kunst en cultuur» en «ontmoeting en debat», kan in sommige (of wellicht zelfs de meeste) gevallen wel waar zijn, maar is niet per definitie in alle situaties het geval.

De indiener is daarom van mening, dat het onnodig is om deze twee functies wettelijk, en dus van bovenaf, op te leggen. Daar waar er inderdaad een meerwaarde is van het combineren van meerdere functies, zullen betrokkenen zelf de afweging maken dat de bibliotheek deze combinatie van functies moet leveren. De indiener constateert bovendien dat deze functies al op vele plaatsen worden uitgevoerd door bibliotheken, waardoor ook de noodzakelijkheid van deze wettelijke bepaling betwijfeld kan worden.

Keijzer