Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 12

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 14 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De wijze waarop een lokale bibliotheek uitvoering geeft aan de functies wordt opgenomen in een beleidsplan dat door het college of de colleges van burgemeester en wethouders van de financierende gemeente of gemeenten periodiek wordt vastgesteld na overleg met die lokale bibliotheek.

Toelichting

Dit amendement dient ervoor te zorgen dat gemeenten en openbare bibliotheekvoorzieningen tot een beleidsplan komen waarin een gezamenlijke visie wordt geformuleerd op de functies zoals vastgelegd in artikel 5. Beide partijen gaan met elkaar in gesprek over de wijze waarop deze functies het beste kunnen worden ingevuld. Wanneer er afstemming plaatsvindt tussen gemeenten en bibliotheken kunnen middelen optimaal worden benut. Daarnaast kan de verplichting tot het opstellen van een beleidsplan ervoor zorgen dat er meer innovatieve ideeën voor de lange termijn worden bedacht waarbij zo goed mogelijk wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes. Dit kan bijdragen aan een toekomstbestendige bibliotheek die midden in de samenleving staat.

Bergkamp