Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 10

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 14 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt aan het slot van de aanhef vóór de dubbele punt een zinsnede toegevoegd, luidende:, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek.

Toelichting

Dit amendement beoogt het doel van de vijf functies zoals genoemd in artikel 5 te beschrijven. In de memorie van toelichting is te lezen dat de algemene principes in het Manifest over de openbare bibliotheek van UNESCO zijn vertaald naar opdrachten aan de overheden en aan de bibliotheeksector. De openbare bibliotheek is gepositioneerd als publieke toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. Daarbij onderscheidt de openbare bibliotheek zich van andere aanbieders van informatie door te functioneren vanuit de publieke waarden betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit, pluriformiteit en toegankelijkheid. Deze waarden zijn opgenomen in artikel 4. In artikel 5 worden vervolgens de functies genoemd waaraan een openbare bibliotheekvoorziening moet voldoen, echter zonder dat het doel van deze functies wordt omschreven. In het Manifest over de openbare bibliotheek van UNESCO wordt gesteld dat «constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie afhankelijk zijn van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.» Daarom wil de indiener graag aan artikel 5 toevoegen dat de functies bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij, conform de doelstelling van het Manifest over de openbare bibliotheek van UNESCO.

Bergkamp