33 836 Personen- en familierecht

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2017

Op 21 februari jl. hebben de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ik uw Kamer bericht over het vervolg van de Divorce Challenge (Kamerstuk 33 836, nr. 19). Met de Divorce Challenge werd de samenleving uitgenodigd om met vernieuwende ideeën te komen om een groot maatschappelijk probleem – kinderen die schade lijden door een complexe scheiding – aan te pakken. De Divorce Challenge is een goed voorbeeld van hetgeen mijn departement nastreeft: aansluiten bij initiatieven uit de samenleving, betrokkenheid oproepen en ruimte en verantwoordelijkheid nemen.

De Challenge leverde ruim 500 inzendingen op, waaruit door een expertpanel vijf koplopers werden gekozen.1 Die koplopers zijn in de afgelopen maanden door de ministeries van VWS en VenJ ondersteund bij de uitwerking van hun plannen. Bij het voorstel van één van de koplopers, The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL), heeft het expertpanel aanbevolen om een verkenningscommissie in te stellen met als taak te onderzoeken welke elementen uit het voorstel nadere uitwerking verdienen. De inzending van HiiL, getiteld Rechtszorg bij scheiding, ziet kort gezegd op het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverlenende en juridische instanties en op een gezamenlijke toegang tot de rechter ondanks geschilpunten.

Conform de aanbeveling van het expertpanel heb ik een verkenningsproces ingericht. Dit proces is gestart met een reeks verdiepende gesprekken met de verschillende andere actoren uit het veld, zoals de rechtspraak, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, Raad voor Rechtsbijstand, VNG, gemeenten en kennisinstituten op het terrein van de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. De rechtspraak heeft, los van de Divorce Challenge, een visiedocument «(echt) scheiding ouders met kinderen» gepresenteerd.2 Naast het plan HiiL en de andere inzendingen van de Divorce Challenge is ook dit document betrokken bij de diverse gesprekken.

Uit deze gesprekken kwam een gezamenlijke ambitie naar voren: scheiden zonder schade. Vervolgens heb ik besloten tot de inrichting van een platform, bestaande uit betrokken partijen. Hiermee kan gebruik gemaakt worden van en ruimte gegeven aan de partijen, vanuit de gedachte dat zo’n participerend proces meer variëteit oplevert en rijkere inzichten, en dus een beter resultaat. Ik heb de heer André Rouvoet bereid gevonden om dit platform in te richten en als onafhankelijk voorzitter op te treden. Het platform zal – mede op basis van de opbrengsten van de Divorce Challenge en de visie die door de rechtspraak is ontwikkeld – begin 2018 oplossingsrichtingen en actielijnen presenteren. Deze oplossingsrichtingen kunnen zien op drie onderwerpen:

  • 1. Voorlichting, bewustwording, ondersteuning ouders bij scheidingen

  • 2. Het scheidingsproces, inclusief de zorg daaromheen

  • 3. Het voeden van het maatschappelijke debat over scheidingen.

Ik ben zeer verheugd om op deze manier een vervolg te kunnen geven aan de Divorce Challenge en zal uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang en uitkomsten van het proces.

Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

De koplopers zijn: Ymke Rinsema met Two2tango, Pieter Stoop met Iedere school zijn expert, Ypie Terpstra met BRAM, Margreet Visser en Justine van Lawick met Kinderen uit de knel en HiiL met Rechtszorg bij scheiding.

X Noot
2

Raad voor de rechtspraak, Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen, november 2016.

Naar boven