Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 18

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2015

Vandaag heeft uw Kamer de Najaarsnota 2015 ontvangen (Kamerstuk 34 350, nr. 1). Bij de Najaarsnota heeft een bijstelling plaatsgevonden op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Kamerstuk 34 350 XIII, nr. 1). De verstrekte financiële impuls versterkt het weerstandsvermogen van de NVWA en zorgt er voor dat de NVWA uitvoering kan blijven geven aan de maatregelen zoals opgenomen in het Plan van Aanpak. Met deze brief informeer ik uw Kamer over het financiële perspectief voor 2016 en verder.

In december 2013 is een Plan van Aanpak NVWA opgesteld om de NVWA adequaat toe te rusten op haar taak als toezichthouder en toekomstbestendig te maken (Kamerstuk 33 835, nr. 1, d.d. 19 december 2013). Zoals aangegeven in de derde voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak NVWA is de implementatie complex en alomvattend en daarom inherent risicovol (Kamerstuk 33 835, nr. 17, d.d. 16 oktober jl.). In deze voortgangsrapportage is ook aangegeven dat de financiële kaders van de NVWA onderwerp vormen van overleg, met als doel een duurzame balans te vinden tussen kosten en baten.

Ik heb geconstateerd dat een deel van de knelpunten die in 2015 hebben geleid tot een tekort, zich waarschijnlijk ook voor zullen doen in 2016 en verder. Daarnaast is er sprake van een toenemend ambitieniveau voor het toezicht van de NVWA ten opzichte van een daling van het budget op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Er is extra vraag naar toezicht van de NVWA op het gebied van maatschappelijke prioriteiten en nieuwe of aangescherpte regelgeving. Beide oorzaken maken dat de genoemde duurzame balans tussen kosten en baten zowel in 2016 als in daarop volgende jaren nog niet in zicht is.

Aanvullend op het Plan van Aanpak worden de volgende acties ingezet:

Doorlichting efficiency NVWA

In het Plan van Aanpak NVWA is afgesproken om inefficiënties in de interne bedrijfsvoering van de NVWA weg te nemen om hiermee kosten te besparen. Ik heb geconstateerd dat de voorgenomen besparingen op onder meer arbeidsvoorwaarden en ICT niet gerealiseerd zijn. Over aanpassing van arbeidsvoorwaarden is nog altijd geen overeenstemming bereikt. De modernisering van de ICT-voorzieningen, die onderdeel was van het Plan van Aanpak, blijkt niet gepaard te gaan met de voorgenomen besparing op de kosten.

De komende weken wordt de financiële functie in de top van de NVWA versterkt. Het doel is de financiële sturing van de NVWA te versterken en zo te komen tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering van het toezicht door de NVWA. Om dat te realiseren zal ik de NVWA opdracht geven om op korte termijn door te laten lichten welke efficiencyverbeteringen nog kunnen worden gerealiseerd en in welk tempo de besparingen, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak, kunnen worden geëffectueerd.

Herijking opdrachtenpakket

De NVWA heeft een omvangrijk takenpakket en verricht voor het Ministerie van Economische Zaken werkzaamheden op vele toezichtsdomeinen. Zoals gezegd is op deze domeinen sprake van een toenemend ambitieniveau en een afnemend budget. Voor de jaren 2016 en verder constateer ik dat er nog geen sprake is van een balans tussen ambities en budget. De onder 1 genoemde doorlichting moet helderheid verschaffen welke efficiencybesparingen nog mogelijk zijn. Het is echter onontkoombaar om ook binnen het pakket aan toezicht van de NVWA scherpe keuzes te maken. Ik zal daarom het opdrachtenpakket van het Ministerie van Economische Zaken aan de NVWA herijken, met als doel de balans tussen het budget en het gevraagde niveau van toezicht structureel te waarborgen. De risicoanalyses van de NVWA zal ik hier bij betrekken. Voor 2016 heb ik de NVWA opgedragen een aantal besparingen te realiseren op efficiency en het takenpakket, die vooruitlopend op herijking en doorlichting nu al aanvaardbaar worden geacht.

Over de voortgang van het Plan van Aanpak, inclusief hetgeen in deze brief is genoemd, zal ik uw Kamer informeren in de vierde voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak NVWA die in het voorjaar van 2016 wordt gestuurd. Indien nodig zal ik bij Voorjaarsnota 2016 met aanvullende maatregelen komen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam