Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033835 nr. 129

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2019

Hierbij bied ik u de Vijfde voortgangsrapportage NVWA 2020 aan1. Deze rapportage is tevens de laatste voortgangsrapportage NVWA 2020. Deze is door de Auditdienst Rijk (ADR) getoetst op juistheid van de gepresenteerde informatie. Bij deze toets is de ADR uit niets gebleken dat de uitspraken in de Vijfde VGR NVWA 2020 geen juist beeld geven.

In een besloten overleg op 21 maart is met de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe opzet van de informatievoorziening aan uw Kamer besproken. In reactie op uw brief heb ik aangegeven dat ik bij het Jaarplan 2020 voor het eerst conform deze nieuwe opzet zal gaan rapporteren. De voortgangsrapportages zullen vanaf dat moment worden vervangen door een eindrapportage over het afgelopen jaarplan en een tussentijdse voortgangsrapportage over het lopende jaar. Deze voortgangsrapportage is te zien als overgangsdocument, zowel qua vormgeving als qua inhoud.

Deze laatste voortgangsrapportage NVWA 2020 is het sluitstuk van het programma NVWA 2020 en bevat de doelen uit dat programma, zoals de uniforme toepassing van het interventiebeleid, het programmatisch handhaven en het uitbouwen van de hiervoor benodigde informatiepositie om kennisgedreven en risicogericht te kunnen handhaven.

De NVWA zal in de herbezinningsfase in beeld brengen wat het stoppen met INSPECT betekent voor het tempo en kwaliteit waarin de doelen uit NVWA 2020 kunnen worden gerealiseerd. Over deze herbezinning zal u dit najaar een tussenbericht ontvangen en eind van het jaar zal een eindrapportage aan uw Kamer worden gerapporteerd. In december wordt het NVWA jaarplan 2020 aan uw Kamer aangeboden. In de nieuwe opzet zal de informatie over de uitvoering van de kerntaken van de NVWA (de publieke belangen, zoals voedselveiligheid en dierenwelzijn), alsook andere relevante informatie over de continuïteit van de NVWA integraal worden gepresenteerd.

Daarbij zal ook aandacht zijn voor de risico’s van de NVWA. Doel van de nieuwe opzet is dat de Kamer conform eigen verzoek de NVWA beter en meer op hoofdlijnen kan volgen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl