Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 128

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 augustus 2019

In reactie op een motie van het lid Geurts c.s.1 waarin uw Kamer heeft gevraagd om voor de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) in overleg met het bedrijfsleven een toekomstscenario uit te werken heb ik u medegedeeld een verkenner opdracht te geven om de verschillende opties voor KDS nogmaals te beoordelen. Uitgangspunten voor de verkenning waren een goede borging van de publieke verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, volksgezondheid en voedselveiligheid, herstel van het publiek vertrouwen, maar ook beheersbaarheid van de kosten en de juridische haalbaarheid. Het bedrijfsleven is nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.

Deze verkenner heeft eind december 2018 zijn eindrapport opgeleverd. Dit rapport zend ik u hierbij toe2. Op grond van dit rapport en de door de verkenner geïdentificeerde verbeterpunten ben ik voornemens om op korte termijn het contract tussen de NVWA en KDS te vernieuwen. Daarbij wil ik de geïdentificeerde verbeterpunten een plek geven in het contract. Alle verbeterpunten zijn namelijk in meer of mindere mate realiseerbaar via vernieuwing en aanscherping van het huidige contract met KDS. Bovendien vraagt ieder ander scenario voor het oppakken van de verbeterpunten meer tijd, en noopt sowieso tot een verlenging van het huidige contract. Ik voel mij gesteund in deze keuze door de constateringen van de verkenner dat KDS, op enkele verbeterpunten na, in de kern onafhankelijk is.

Mocht uit nadere gesprekken die ik zal voeren met het bedrijfsleven of anderszins blijken dat dit niet leidt tot het gewenste eindresultaat, dan zal ik verdere stappen nemen en u daar nader over informeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 33 835, nr. 67.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.