Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 117

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2019

Hierbij stuur ik u het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT van de NVWA1 en mijn reactie daarop. Ik dank het BIT voor de uitgevoerde toets en waardeer het bijbehorende advies.

Advies BIT

Het BIT doet een aantal stevige bevindingen en adviseert te stoppen met de verdere ontwikkeling van INSPECT, omdat zij verwacht dat het programma waarbinnen INSPECT ontwikkeld wordt tientallen miljoenen meer gaat kosten dan de begrote € 95 miljoen, waarvan thans € 30 miljoen resteert, en dat het langer gaat duren dan eind 2021 om de ICT-vernieuwing af te ronden. INSPECT is de ICT-applicatie waarmee bij de NVWA het toezicht en de informatievoorziening naar opdrachtgevers en samenleving wordt ondersteund. Het BIT adviseert om een periode van herbezinning in te lassen en toekomstige verbeteringen slechts in kleine, beheersbare stappen uit te voeren. Het BIT denkt dat het onvermijdelijk zal blijken, vanwege hoge beheerslasten, om de processen voor Horeca en Ambachtelijke Productie, Tabak en Natuur weer in de oude systemen onder te brengen. Een kosten-batenanalyse moet hierover uitsluitsel geven. Ik neem het BIT-advies over, zal de uitwerking hiervan nader bestuderen en opvolging geven aan de aanbevelingen van het BIT-advies.

Programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT (PI&I)

Het programma PI&I is een onderdeel van het programma NVWA 2020, dat zich onder meer richt op het verbeteren van de naleving. Dit gebeurt door het verbeteren van de informatiepositie voor kennisgedreven en risicogericht werken, het introduceren van geprogrammeerd handhaven, uniform werken en het optimaliseren van de dienstverlening. De opdracht van het PI&I is om de hiervoor benodigde informatievoorziening in te richten (o.a. via de introductie van de applicatie INSPECT). PI&I omvat dus meer dan alleen de ontwikkeling van INSPECT.

Stoppen met ontwikkeling en implementatie van Inspect

Vorig jaar zomer heb ik ingegrepen op de planning en financiën van NVWA 2020, en in het bijzonder het PI&I en heb ik, mede ter uitvoering van de motie van de leden Geurts en Lodders (Kamerstuk 33 835, nr. 68), het BIT gevraagd het herijkte ICT-deel opnieuw te toetsen. Uit het BIT-advies volgt dat er onvoldoende garantie is dat in de resterende tijd en met de resterende middelen alle benodigde functionaliteiten kunnen worden gebouwd en geïmplementeerd. Ik heb dan ook besloten om te stoppen met de ontwikkeling en implementatie van INSPECT.

Periode van herbezinning

Het stoppen met de ontwikkeling van INSPECT is ingrijpend en vereist volgens het BIT een periode van herbezinning. Ik volg het advies van het BIT. De NVWA heeft gedurende een aantal jaren een sterke oriëntatie gehad op de implementatie van INSPECT om de nieuwe werkwijzen te ondersteunen. In de periode van herbezinnen zal worden bezien hoe de veranderdoelen op andere wijze bereikt kunnen worden. Hierbij wordt in beeld gebracht welke noodzakelijke verbeteringen in kleine, voor de NVWA beter beheersbare stappen doorgevoerd moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat een applicatie voor meerdere domeinen alleen zal worden nagestreefd daar waar dit strikt noodzakelijk is en aantoonbaar meerwaarde heeft. Ik laat onderzoeken op welke wijze doorontwikkeling van de bestaande systemen haalbaar is om de werkprocessen van de NVWA te blijven ondersteunen. Daarnaast zal in de herbezinningsfase worden onderzocht hoe om te gaan met de domeinen en functionaliteiten die al wel volledig op INSPECT draaien, hetzij terug overzetten naar bestaande systemen dan wel verkennen van alternatieve oplossingen, inclusief de bijbehorende kosten. Met deze uitkomsten zal ik aangeven op welke wijze de NVWA haar beoogde doelen het beste kan behalen, op welke wijze de gedane investeringen optimaal kunnen worden benut en welke kosten horen bij eventuele andere benodigde ICT-investeringen en het beheer van het bestaande ICT-landschap. Kader in de periode van herbezinning zijn de borging van continuïteit, de veranderdoelen van NVWA2020 en de resterende middelen. Ik zal uw Kamer in het najaar informeren over de uitkomsten en resultaten van de herbezinningsperiode en betrekken bij verdere besluitvorming.

Borging van de continuïteit

Om veilig te stellen dat we geen risico’s lopen met de uitvoering van operationele taken, is het van belang dat het primaire proces doorgang vindt en de inspecteurs die al wel met INSPECT werken hun inspecties kunnen blijven uitvoeren. De INSPECT-applicatie blijft daarom voorlopig in beheer en gebruik bij de domeinen Horeca en Ambachtelijke Productie, Tabak en Natuur waar INSPECT reeds is geïmplementeerd. Dit geldt ook voor generieke functionaliteiten die al in INSPECT zitten en in gebruik zijn (onder andere roosteren en plannen, managementinformatie en bezwaar en beroep).

Realisatie van doelen

Het stoppen met de ontwikkeling en implementatie van INSPECT betekent niet dat de doelen van NVWA2020 geen streven meer zijn. Het gaat hierbij om de doelen op het gebied van de uniforme toepassing van het interventiebeleid, het programmatisch handhaven en het uitbouwen van de hiervoor benodigde informatiepositie om kennisgedreven en risicogericht te kunnen handhaven. Hiermee gaat de NVWA door. Wel zullen we in de herbezinningsfase in beeld brengen wat het stoppen met INSPECT betekent voor het tempo en kwaliteit waarin we de doelen kunnen realiseren. De realiteit is wel dat het tempo waarin we de doelen realiseren waarschijnlijk vertraging oploopt. Tegelijkertijd zorgt het stoppen met INSPECT en het realiseren van de beoogde doelen in kleinere, beheersbare stappen, zoals het BIT adviseert, voor een robuuste en meer beheersbare verandering.

Vierde voortgangsrapportage

Hierbij bied ik u gelijktijdig de vierde voortgangsrapportage van NVWA 2020 aan2. Deze rapportage richt zich op de verrichtingen en resultaten van het afgelopen half jaar en omvat naast de resultaten van PI&I alle onderdelen van het Programma NVWA 2020. De Auditdienst Rijk (ADR) spreekt zich positief uit over de vierde voortgangsrapportage waarbij zij de nadruk leggen op programmabeheersing en de juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie. Deze rapportage geeft mij echter geen aanleiding om anders te besluiten dan ik u hierboven heb toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl