Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 115

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2019

Op 7 maart jl. heb ik uw Kamer laten weten dat ik de toets van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het herijkte plan voor het ICT-deel van programma NVWA 2020 niet voor het op 28 maart a.s. geplande Algemeen Overleg NVWA aan uw Kamer kan doen toekomen, omdat het BIT heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de toets af te ronden (Kamerstuk 33 835, nr. 114). Daarbij heb ik aangegeven dat het nog steeds mijn inzet was dit voorjaar de BIT-toets aan uw Kamer toe te zenden.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van uw Kamer heeft mij hierover op 13 maart jl. een brief gestuurd. Ik heb nader contact gehad met het BIT over de planning en ik kan u melden dat ik het BIT-advies, vergezeld van een kabinetsreactie, uiterlijk 15 april aanstaande aan uw Kamer kan doen toekomen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten