Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 109

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Bijgaand bied ik u mede namens de Minister van Medische Zorg en Sport, conform de aanwijzingen inzake de rijksinspecties (Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 30 september 2015, nr. 3151041) het jaarplan van de NVWA 2019 aan1.

In 2019 zet de NVWA in op het vergroten van voedselveiligheid en dierenwelzijn zoals aangegeven in het regeerakkoord. Dit wordt mede gedaan door de werkzaamheden die zijn beschreven in het actieplan voedselveiligheid, wat is opgesteld op basis van het rapport van de Commissie Sorgdrager. In dit rapport wordt aangegeven dat voedselveiligheid de belangrijkste prioriteit moet zijn in het toezicht van de NVWA. Dit komt tot uiting het jaarplan 2019.

De NVWA zal haar activiteiten binnen het beschikbare budget altijd moeten prioriteren. De NVWA baseert haar prioriteiten op risicobeelden, toezichtbeelden, fraudebeelden en politieke prioriteiten. Daarnaast zijn ook de kenmerken van een toezichtdomein mede bepalend. Deze prioritering wordt toegelicht in het jaarplan.

De afspraken met de NVWA zijn meer dan voorheen gericht op concrete resultaten, zoals beschreven in het jaarplan. De komende jaren zullen hier verdere stappen in worden gezet, zodat de sturing steeds meer kan plaatsvinden op basis van resultaten.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl