33 829 Elektronisch stemmen en tellen

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2014

Bij deze brief treft u de uitkomsten aan van het onderzoek naar het stemmen per internet voor de kiezers in het buitenland1. Dit onderzoek is uitgevoerd door het bedrijf Verdonck, Klooster & Associates (VKA)2.

Ik streef er naar om zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over de uitkomsten van dit onderzoek te bepalen. Mijn voornemen is om dat tegelijk met het kabinetstandpunt over het rapport van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal, in casu in maart 2014, aan uw Kamer te doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 31 142, nr. 38

Naar boven