33 829 Elektronisch stemmen en tellen

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2016

Op 12 mei 2015 heb ik de Deskundigengroep elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal ingesteld met als taak de specificaties op te stellen voor het elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal en om te onderzoeken of voor die specificaties breed draagvlak bestaat. Op 31 maart 2016 heeft de Deskundigengroep mij de specificaties opgeleverd voor de stemprinter en stemmenteller. Daarenboven heeft de groep de keuzes die zijn gemaakt verantwoord en is gerapporteerd over de gevoerde gesprekken om het draagvlak te toetsen. De stukken die de Deskundigengroep heeft opgeleverd treft u bij deze brief aan1.

Conform hetgeen ik uw Kamer heb gemeld in het Algemene Overleg van 22 april 2015 (Kamerstuk 33 829, nr. 10) zal ik de specificaties gebruiken om een uitvraag van de markt doen. Die uitvraag moet uitsluitsel geven over de volgende vragen:

  • Kan de markt deze specificaties realiseren;

  • Hoe lang kan de ontwikkeling, certificeringen en productie gaan duren;

  • Hoeveel kan de ontwikkeling en certificering van de stemprinter en stemmenteller gaan kosten;

  • Wat kan het onderhoud en de ondersteuning bij het gebruik per verkiezing gaan kosten.

Mijn planning is er op gericht om in het najaar de uitkomsten van de marktuitvraag beschikbaar te hebben. In deze periode wil ik ook overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de zienswijze van de gemeenten met betrekking tot dit dossier. Uiteraard zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten hiervan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven