Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433829 nr. 1

33 829 Elektronisch stemmen en tellen

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2013

Heden heeft de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal haar advies «Elke stem telt» uitgebracht. De commissie adviseert over te gaan tot elektronisch stemmen en tellen. Het stemmen dient te geschieden met een stemprinter waarmee de kiezer zijn keuze bepaalt en waarmee een papieren stembiljet wordt geprint. De stemprinter slaat de stem niet op en telt ook geen stemmen. Het tellen dient volgens de commissie te gebeuren door de papieren stembiljetten te scannen. Randvoorwaarde voor de commissie is dat het papieren proces leidend moet zijn. Het advies van de commissie treft u als bijlage bij deze brief aan1.

Langs deze weg wil ik mijn waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat de commissie in korte tijd heeft verricht. Het advies bevat conform de taakopdracht onder meer een risico-analyse voor het stemproces, een overzicht van de eisen die aan apparatuur en programmatuur gesteld moeten worden alsmede een raming van kosten. Voor dat laatste heeft de commissie ook in kaart gebracht wat de huidige kosten zijn van het organiseren van de verkiezingen door gemeenten. In bijlage 32 bij het rapport is de uitkomst van deze inventarisatie te vinden.

Het advies van de commissie stelt naar mijn mening het kabinet in staat om een gefundeerde beslissing nemen over de wijze waarop we in de toekomst in Nederland zullen gaan stemmen en hoe we de uitgebrachte stemmen gaan tellen.

Ik streef er naar om zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies voor te bereiden. Mijn planning is er op gericht om het kabinetstandpunt in maart 2014 aan uw Kamer te zenden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Onderzoek naar de kosten van gemeenten bij de organisatie en uitvoering opgesteld door Sira Consulting.