Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433826 nr. 3

33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2014

Tijdens het Algemeen Overleg Mensenrechten van 10 april jongstleden (Kamerstuk 33 826, nr. 2) heb ik toegezegd uw Kamer voor de zomer een overzicht te sturen van alle internationale aanbevelingen die Nederland de afgelopen jaren ontvangen heeft op het gebied van mensenrechten, inclusief de wijze waarop deze aanbevelingen nagekomen worden.

Hierbij bericht ik u dat ik u dit overzicht niet binnen de door mij toegezegde termijn kan doen toekomen. Voor de volledigheid en duidelijkheid van het overzicht is het van belang dat het in overeenstemming is met de rapportages die Nederland op periodieke basis naar de verschillende internationale toezichthoudende comités stuurt. Op het moment zijn twee van deze rapportages, namelijk die voor het VN-Mensenrechtencomité en die voor de VN-Mensenrechtenraad, echter nog in voorbereiding. Ik ben voornemens u uiterlijk 1 oktober aanstaande het complete overzicht toe te sturen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk