Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633818 nr. K

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

K BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2016

Hierbij bied ik u aan mijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 20151 waarin onder meer wordt ingegaan op het rapport met de resultaten van de peiling van het MKB-panel over de gevolgen die het MKB verwachtte van invoering van de transitievergoeding en andere aanpassingen in het ontslagrecht. Het rapport2 is als bijlage bij de brief bijgevoegd.

Deze brief met bijlage is per abuis niet parallel ook naar uw Kamer gestuurd. De brief is betrokken bij het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer van 2 juli 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159499.01.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159499.01.