33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handelwijze van ING betitelde als «buitengewoon schandalig», waarna ING binnen een week het personeelsbeleid heeft aangescherpt;

constaterende dat deze Minister verwacht dat een dergelijke praktijk bij de rijksoverheid «echt nog wel een paar keer zal voorkomen»;

overwegende dat de rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven, en de Minister dat in het debat ook heeft benadrukt;

verzoekt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet met twee maten te meten in zijn oordeel over het personeelsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven;

verzoekt de regering om, uiterlijk 1 mei een brief aan de Tweede Kamer te sturen, waarin wordt toegelicht op welke wijze de rijksoverheid naar de geest van de Wet werk en zekerheid zal handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Anne Mulder

Naar boven