Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533818 nr. 63

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN OJIK

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het kabinet, overigens net als sociale partners, beoogt flexwerkers met de Wet werk en zekerheid meer perspectief te bieden;

  • echter blijkt dat sommige werkgevers niet handelen naar letter en geest van de wet;

  • het terecht is dat dergelijke werkgevers door het kabinet worden aangesproken;

in aanmerking nemende dat ook de overheid zelf als werkgever gehouden is flexwerkers meer perspectief te bieden;

roept de regering op, er zorg voor te dragen dat de overheid in dezen het goede voorbeeld geeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Ojik