Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 35

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, vervalt in artikel 669 het derde lid.

II

In artikel I, onderdeel Q, vervalt in artikel 670a, tweede lid, onder vervanging van de puntkomma in onderdeel d door een punt, onderdeel e.

III

In artikel I, onderdeel S, vervalt in artikel 671, eerste lid, onder vervanging van «; of» door een punt in onderdeel e, onderdeel f.

Toelichting

Het wetsvoorstel werk en zekerheid creëert een nieuwe uitzondering op de regel dat de werkgever geen toestemming van het UWV nodig heeft indien de opzegging geschiedt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Indiener is met de Raad van State van mening dat deze wijziging in de rechtspositie van oudere werknemers tot gevolg heeft dat de arbeidsrechtelijke bescherming van deze groep personen door het ontbreken van adequate bescherming tegen ontslag in belangrijke mate wordt verminderd.

De Afdeling Advies van de Raad van State heeft geadviseerd om het doel, het bevorderen of het in dienst nemen of houden van oudere werknemers, op een minder ingrijpende wijze te realiseren, namelijk door de werking van het ontslagbesluit aan te passen,

Dit amendement bewerkstelligt dat het advies van de Raad van State wordt gevolgd.

Klein