Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 32

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel V, wordt artikel 673 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en».

2. In het negende lid, onderdeel b, vervalt «korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever, bedoeld in lid 1, of».

Toelichting

De indiener acht het wenselijk dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op een transitievergoeding. Met dit amendement komt de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een transitievergoeding, ook indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van minder dan 24 maanden.

Van Ojik