Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 31

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, komt in onderdeel 5 het vijfde lid als volgt te luiden:

  • 5. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe gevoegd bestuursorgaan kan de periode van 24 maanden, bedoeld in lid 1, onderdeel a, worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie, bedoeld in lid 1, onderdeel b, worden verhoogd naar ten hoogste zes.

Toelichting

Het wetsvoorstel maakt afwijken van de ketenbepaling per cao mogelijk, met dien verstande dat het aantal contracten ten hoogste mag worden gesteld op zes in een periode van ten hoogste vier jaar. Echter, aan de mogelijkheid tot afwijken is een eis verbonden. Afwijken mag alleen indien het een uitzendovereenkomst betreft (als bedoeld in artikel 690) of indien ten aanzien van bepaalde functies of functiegroepen «de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering» dat vereist. Dit amendement schrapt die extra eis, zodat afwijken per cao altijd mogelijk is als de betrokken partijen hierover overeenstemming bereiken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatwerk.

Van Weyenberg