Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 27

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel V, wordt aan artikel 673 een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. Dit artikel is niet van toepassing op de werkgever die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan tien werknemers in dienst had, tenzij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

II

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 673a, tweede lid, «25» vervangen door «tien» en wordt na «in dienst had» een zinsnede toegevoegd, luidende:, tenzij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Toelichting

Voor werkgevers in het MKB betekent een verplichting van het betalen van een transitievergoeding bij ontslag, dat zij voor veel hogere kosten komen te staan. Voorkomen moet worden dat zij hierdoor nog minder mensen aannemen dan nu het geval is. Dat is slecht voor de economie en slecht voor de werkgelegenheid. Met dit amendement worden werkgevers met minder dan 10 werknemers uitgezonderd van de verplichting om bij ontslag een transitievergoeding te betalen, tenzij de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ditzelfde geldt voor de verhoogde transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder, zoals geregeld in artikel 673a.

P. Heerma