Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 26

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel N als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel komt te luiden:

  • 1. In het eerste lid wordt «niet meer dan drie maanden» vervangen door: ten hoogste zes maanden.

2. Het vierde onderdeel komt te luiden:

  • 4. In het derde lid wordt «niet meer dan 3 maanden» vervangen door: ten hoogste drie maanden.

3. In het vijfde onderdeel wordt in het vijfde lid «24 maanden» vervangen door: 36 maanden.

Toelichting

De ketenbepaling, zoals geregeld in artikel 7:668a van het BW, regelt op dit moment dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract. Dat is het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of (bij een minder aantal) als een periode van drie jaar wordt overschreden. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt allereerst de periode van drie jaar verkort naar een periode van twee jaar. Het amendement maakt deze wijziging ongedaan. Met het wetsvoorstel wordt ook de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. Deze wijziging wordt met dit amendement intact gelaten.

P. Heerma