33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XXV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVa

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dat artikel in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel geïntroduceerd, waarmee wordt bewerkstelligd dat artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel drie jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel betreft de aanpassing van de ketenbepaling (artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek).

Hamer Van Nieuwenhuizen-Wijbenga Van Weyenberg Schouten Dijkgraaf


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening

Naar boven