Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 19

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel S, wordt artikel 671, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e vervalt «of».

2. Na onderdeel e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ea. de opzegging een werknemer, behorend tot het onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon, betreft; of.

II

In artikel I, onderdeel CC, wordt in artikel 682, tweede lid, aanhef, «onderdeel d» vervangen door: onderdelen d of ea.

III

De artikelen XXIa tot en met XXIf vervallen.

Toelichting

In het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) wordt momenteel personeel van bijzondere onderwijsinstellingen vrijgesteld van de verplichting om een ontslagvergunning bij het UWV te verkrijgen. Er geldt dus in het geheel geen preventieve ontslagtoets. Dit amendement behoudt deze vrijstelling, waardoor de toets door het UWV of de rechter komt te vervallen. Dientengevolge blijft ook de status van de commissies van beroep behouden. Personeel van bijzondere onderwijsinstellingen is overigens niet verplicht een procedure bij de commissie van beroep te doorlopen. Het is ook mogelijk direct de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen of te vragen om het toekennen van een billijke vergoeding ten laste van de werkgever.

Dijkgraaf Schouten