Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 17

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V, wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 5 worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 7. Indien:

    • a. bij collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend is verklaard op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, of bij een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan een op de duur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet aansluitende uitkering is overeengekomen;

    • b. daardoor de gezamenlijke uitkeringsduur overeenkomt met de uitkeringsduur die op grond van de Werkloosheidswet zoals deze luidde voor inwerkingtreding van artikel XXVI, onderdeel N, van de Wet werk en zekerheid zou hebben gegolden; en

    • c. de hoogte van de op de uitkering op grond van de Werkloosheidswet aansluitende uitkering wordt berekend op grond van artikel 47 van de Werkloosheidswet,

    voert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen deze aansluitende uitkering uit als het bevoegde bestuursorgaan of de partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gezamenlijk een daartoe strekkend verzoek aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen doen en is geen goedkeuring als bedoeld in het eerste lid vereist.

  • 8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aansluitende uitkering, bedoeld in het zevende lid, uitvoert alsmede over de daaraan verbonden kosten voor het bevoegde bestuursorgaan of de partijen, bedoeld in het zevende lid.

Toelichting

Indien werkgevers en werknemers bij CAO of andere regeling de verlaging van de opbouw en de duur van de WW willen repareren maakt dit amendement het mogelijk om dit volledig door het UWV te laten uitvoeren. Door deze mogelijkheid te bieden is het voor werkgevers en werknemers makkelijker om te kiezen voor een reparatie. Uitvoeringstechnische bezwaren worden hiermee weggenomen.

Ulenbelt