Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 15

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXVI, onderdeel N, vervalt.

II

Artikel XXVI, onderdeel Q, vervalt.

III

Artikel XXVII, onderdeel C, vervalt.

IV

Artikel XXVII, onderdeel F, vervalt.

Toelichting

De WW is een oplossing is voor een probleem. De WW zelf is geen probleem. Het verkorten van de WW-duur van 38 naar 24 maanden en het verlagen van de opbouw ondermijnt deze belangrijke werknemersverzekering. De opbouw en duur van de WW deels afhankelijk maken van de cao-afspraken levert grote onzekerheid op ten opzichte van de huidige WW termijn van 38 maanden en de op te bouwen rechten. Dit amendement strekt ertoe deze verslechteringen te schrappen en de duur en opbouw van de WW vooralsnog intact te laten. Tevens schrapt dit amendement de samenhangende wijzigingen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Op dit moment is er geen enkele zekerheid over het repareren van de opbouw en duur van WW-rechten en de vorm waarin, waartoe bazen en bonden in het sociaal akkoord hebben besloten. Het al dan niet verminderen van de wettelijke WW rechten moet in samenhang worden gezien met voorstellen die de Stichting van de Arbeid en/of de SER op redelijke korte termijn zullen doen. Pas op dat moment dient besloten te worden over de wettelijke WW-rechten.

Ulenbelt