Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 12

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 10 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt na onderdeel 4 een onderdeel ingevoegd, luidende:

4a. Aan het derde lid wordt, onder verval van de punt aan het slot, een zinsnede toegevoegd, luidende:, en op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor ten minste 24 maanden en ten hoogste 60 maanden, die onmiddellijk volgt op de eerste tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement meer keuzevrijheid voor zowel de werkgever als de werknemer bewerkstelligen, door een toevoeging aan de ketenbepaling voor te stellen. Met dit amendement wordt geregeld dat indien de werkgever na de eerste, tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbiedt van minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar, deze tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Oftewel, de maximale termijn van twee jaar flexwerk vervalt indien een werkgever na het eerste tijdelijke contract een tweede contract aanbiedt van twee tot vijf jaar. Op deze manier wordt voorkomen dat flexwerkers sneller dan nu het geval is hun baan zullen verliezen, en krijgen flexwerkers tegelijkertijd sneller zekerheid over de duur van hun contract dan nu het geval is.

Van Ojik