Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433818 nr. 10

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 10 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel V, wordt in artikel 673 na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt een percentage vastgesteld dat ten hoogste op de transitievergoeding in mindering kan worden gebracht.

Toelichting

De regering kent aan de transitievergoeding een tweeledig doel toe, namelijk het bevorderen van het verkrijgen van werk en een compensatie of schadevergoeding voor ontslag. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke transitie- en scholingskosten op de vergoeding in mindering kunnen worden gebracht. Het wetsvoorstel bevat echter geen garantie dat in belangrijke mate recht wordt gedaan aan de compensatiefunctie van de transitievergoeding. Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur een maximumpercentage wordt vastgesteld dat op de vergoeding in mindering mag worden gebracht.

Dijkgraaf