33 805 XII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2013

Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire mutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota. De genoemde mutaties zullen worden verwerkt in de Slotwet.

Hoofdstuk XII artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over een schadevergoeding in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier is € 3,4 miljoen uitgekeerd. Deze vergoeding wordt gefinancierd uit onderuitputting op artikelonderdeel 13.02 Geo-informatie en bestaat uit € 2,3 miljoen voor opdrachten voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en € 1,1 miljoen aan begrote bijdragen aan ZBO’s/RWT’s met betrekking tot de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Dit is mogelijk, doordat in beide gevallen de betreffende betalingen pas na 2013 zullen plaatsvinden.

Eind 2013 is de subsidie aan Stichting Kennis voor Klimaat met € 0,390 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klimaatagenda. Het betreft werkzaamheden die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de Nationale Adaptatie Strategie. Deze subsidie wordt gefinancierd uit de onderuitputting op artikelonderdeel 13.04 Ruimtegebruik Bodem. Dit is mogelijk omdat er in 2013 minder opdrachten zijn verstrekt in het kader van bodem, drinkwater, ondergrond, energie en MER.

Hoofdstuk XII artikel 17 Luchtvaart

Nederland heeft tijdens de ICAO Assembly als lidstaat ingestemd met de hoogte van deze contributie. Koersverschillen zijn mede de oorzaak van de verhoging. Om de contributie voor ICAO te kunnen bekostigen waren meer verplichtingen nodig. Op artikelonderdeel 17.01 Luchtvaart is daarom voor € 1,1 miljoen aan verplichtingen voor het gewijzigd 3 jarig contract aangegaan.

Aan de stichting AntiSkid groep is een subsidie (€ 0,021 miljoen) verstrekt die tot doel heeft de effectiviteit van de huidige aanpak van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) onder verkeersvliegers te verbeteren.

Hoofdstuk XII artikel 25 Brede doeluitkering

De BDU-beschikking voor het jaar 2014 is eind 2013 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2014 moeten worden vastgelegd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Ten opzichte van de tweede suppletoire wet gaat het om het vastleggen van de volgende kas- en verplichtingenbedragen (tussen haakjes is aangegeven waaruit de kas dekking in 2014 is voorzien):

  • € 126,5 miljoen voor het programma Beter Benutten (Infrastructuurfonds artikel 12),

  • € 17,4 miljoen voor de financiering van Zuidasdok 2014 (Infrastructuurfonds artikel 12 en 13),

  • € 2,7 miljoen voor Beter Benutten, Decentraal Spoor (Infrastructuurfonds artikel 13),

  • € 2,0 miljoen voor P+R Maatregelen (Infrastructuurfonds artikel 13),

  • € 1,0 miljoen voor de verlenging van het convenant met de Stadsregio Amsterdam inzake het pilot project hybride brandstofcelbus (Hoofdstuk XII artikel 20, subsidiebudgetten voor Euro-VI.

Hoofdstuk XII artikel 97 Algemeen departement

Op basis van de opzegtermijn van het contract met KLM Cityhopper voor het onderhoud en de exploitatie van het regeringsvliegtuig moeten de juridische verplichtingen van het Regeringsvliegtuig twee jaar vooruit zijn vastgelegd. Derhalve is eind 2013 € 13,4 miljoen aan juridische verplichtingen voor de jaren 2014 en 2015 aangegaan.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt € 0,2 miljoen bij aan de aansluiting van ICAweb op het Informatieknooppunt. ICAweb is de Integrale Crisis Advies Website van IenM en VWS. Het Informatieknooppunt wordt een crisis advies platform voor alle ministeries.

Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Externe inhuurcontracten die in 2014 ingaan zijn eind 2013 vastgelegd ter waarde van € 1 miljoen. Het gaat om inhuur ten behoeve van de beleidsactiviteiten voor de implementatie van de Omgevingswet (uitvoering eenvoudig beter). Het verplichtingenbudget in 2014 zal derhalve met € 1 miljoen worden verlaagd.

Vanuit artikel 98 vindt daarnaast een overboeking plaats van € 0,9 miljoen naar Infrastructuurfonds artikel 18 ter compensatie van de 1% regeling aan RWS. De 1% regeling is voor mensen met een arbeidsbeperking waarbij een gestroomlijnde werkwijze wordt ingericht om de diensten in staat te stellen om structureel werk en duurzame plaatsingen te realiseren. Dit wordt door IenM centraal gefinancierd.

Infrastructuurfonds Artikel 13 Spoorwegen

Eind 2012 heeft ProRail een lening van € 32 miljoen afgelost. Dit heeft ProRail voorgefinancierd uit eigen (kas)middelen. In 2013 zou er € 32 miljoen uit de begroting van IenM aan ProRail betaald worden in verband met deze aflossing. Dit bedrag is begroot op artikel 13.07.

ProRail heeft nu aangegeven dat de productie in 2013 voorspoediger verloopt dan eerder verwacht, onder meer doordat er weinig aangevraagde treinvrije perioden zijn komen te vervallen en door gunstig weer. Hierdoor kunnen er werkzaamheden naar voren worden gehaald. Er wordt daarom nu € 32 miljoen vanuit 13.07 overgeheveld naar 13.02. Met deze middelen wordt het naar voren gehaalde onderhoud gefinancierd. De compensatie van de aflossing lening aan ProRail wordt uitgesteld tot voorlopig 2015.

Infrastructuurfonds Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

De tussen RWS en de opdrachtnemer spelende issues met betrekking tot de vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis), waaronder het uitblijven van een uitvoeringsplanning, zijn eerder opgelost dan voorzien. Hierdoor wordt naar verwachting ca € 5 miljoen meer betaald dit jaar dan waarop bij Najaarsnota was gerekend.

Deltafonds artikel 01.03 Ruimte voor de Rivier

De werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier verlopen voorspoediger dan bij het opstellen van de Najaarsnota 2013 werd aangenomen. In het bijzonder de uitvoering en vastgoedverwerving van de dijkteruglegging bij Lent, de uiterwaardvergraving Avelingen en de ontpoldering van de Overdiepse polder. Naar de huidige inzichten zal het bij Najaarsnota vastgestelde budget van € 205 miljoen met ca € 30 miljoen worden overschreden.

Overdrachten agentschap RWS

In 2013 vindt overdracht van een aantal waterkeringen van Rijkswaterstaat naar de waterschappen plaats, waarbij in totaal € 2,4 miljoen is overeengekomen als afkoop voor beheer en onderhoud. Daarnaast wordt in 2013 het Apeldoorns kanaal overgedragen, waarvoor € 3,8 miljoen is overeengekomen als afkoop voor beheer en onderhoud.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven