Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433797 nr. 12

33 797 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN

Ontvangen 3 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 6 komt het derde lid te luiden:

  • 3. Onze Minister vraagt gedeputeerde staten dan wel, indien de gemeente is gelegen in een plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het dagelijks bestuur van die plusregio advies over de mogelijkheden, bedoeld in het tweede lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd dat de Minister van Wonen en Rijksdienst niet vrijblijvend advies vraagt. De «kan»-bepaling verandert derhalve in een «moet»-bepaling. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer Gedeputeerde Staten om advies worden gevraagd door de minister, zij voor hun advies contact opnemen met de omringende gemeente om hun advies te staven.

Paulus Jansen