Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433780 nr. 2

33 780 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als gevolg van de in het kader van het Begrotingsakkoord 2014 gemaakte afspraken.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt conform de Begrotingsafspraken 2014 een budget van € 650,0 miljoen in 2013 toegevoegd aan de lumpsum van de onderwijssectoren po, vo, mbo en ho (hbo en wo). De middelen zijn ten behoeve van het onderwijs.

Het budget van € 650,0 miljoen is verdeeld naar rato van begrotingsomvang. Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

Tabel Verdeling € 650,0 miljoen (bedragen x € 1 miljoen)

Artikel

Omschrijving

2013

1

Primair onderwijs

234,6

3

Voortgezet onderwijs

172,8

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

84,0

6

Hoger beroepsonderwijs

62,0

7

Wetenschappelijk onderwijs

96,6

Totaal

650,0

Deze bedragen zijn inclusief groen onderwijs (vo 3,3%, mbo 5,7%, hbo 2,2% en wo 3,2%). Het aandeel groen onderwijs wordt bij de 2e suppletoire begroting overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.

Paragraaf 2 geeft de budgettaire consequenties voor de hierboven genoemde beleidsartikelen weer.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2013 (incl. NvW/AM)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting 2013

(2)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3)

Stand incidentele suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

9.726.096

9.713.818

234.591

9.948.409

Waarvan garantieverplichtingen

 

110

110

Totale uitgaven

9.727.312

9.714.924

234.591

9.949.515

Waaran juridisch verplicht

99,70%

99,70%

 

99,70%

         

Bekostiging

9.179.182

9.168.229

234.591

9.402.820

Hoofdbekostiging

8.985.514

8.974.560

234.591

9.209.151

 

Bekostiging Primair Onderwijs

8.972.783

8.961.676

234.591

9.196.267

 

Bekostiging Caribisch Nederland

12.731

12.884

0

12.884

Prestatiebox

167.100

167.100

0

167.100

Aanvullende bekostiging

26.568

26.568

0

26.568

 

Conciërgeregeling

19.515

19.515

0

19.515

 

Onderwijstijdverlenging

7.053

7.053

0

7.053

         

Subsidies

113.894

125.251

0

125.251

             

Opdrachten

21.761

20.258

0

20.258

         

Bijdrage aan baten/lastendiensten

31.550

31.574

0

31.574

         

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

8.616

8.625

0

8.625

         

Bijdrage aan medeoverheden

360.987

360.987

0

360.987

         

Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen

11.321

0

0

0

Ontvangsten

1.661

1.661

0

1.661

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2013 (incl. NvW/AM)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting 2013

(2)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3)

Stand incidentele suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

7.043.703

7.139.510

172.753

7.312.263

Waarvan garantieverplichtingen

       

Totale uitgaven

7.074.820

7.170.627

172.753

7.343.380

Waarvan juridisch verplicht

99,95%

99,95%

 

99,95%

         

Bekostiging

6.924.719

7.027.419

172.753

7.200.172

Hoofdbekostiging

6.563.846

6.645.274

172.753

6.818.027

 

Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum

6.551.413

6.632.482

172.753

6.805.235

 

Bekostiging Caribisch Nederland

12.433

12.792

0

12.792

Prestatiebox

130.000

148.000

0

148.000

 

Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs

130.000

148.000

0

148.000

Aanvullende bekosting

230.873

234.145

0

234.145

 

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO

47.893

47.893

0

47.893

 

Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, incl. borgingscohort vmbo-mbo2

24.113

27.366

0

27.366

 

Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)

3.741

3.760

0

3.760

 

Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen

86.205

86.205

0

86.205

 

Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen

66.885

66.885

0

66.885

 

Regeling visueel gehandicapten

1.206

1.206

0

1.206

 

Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo

830

830

0

830

         

Subsidies

53.810

49.519

0

49.519

         

Opdrachten

374

374

0

374

         

Bijdragen aan baten/lastendiensten

27.284

27.599

0

27.599

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

68.339

65.422

0

65.422

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

294

294

0

294

Ontvangsten

1.361

1.361

0

1.361

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2013 (incl. NvW/AM)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting 2013

(2)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3)

Stand incidentele suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

3.564.888

3.589.637

84.044

3.673.681

Waarvan garantieverplichtingen

 

9.780

 

9.780

Totale uitgaven

3.500.665

3.487.686

84.044

3.571.730

Waarvan juridisch verplicht

99%

99%

 

99%

         

Bekostiging

3.358.110

3.346.691

84.044

3.430.735

Hoofdbekostiging

3.098.315

3.101.426

84.044

3.185.470

 

Bekostiging roc's/overige regelingen

2.928.356

2.930.247

84.044

3.014.291

 

Bekostiging kbb's

107.496

107.981

0

107.981

 

Bekostiging Caribisch Nederland

4.142

4.845

0

4.845

 

Bekostiging vavo

58.321

58.353

0

58.353

Prestatiebox

30.700

4.100

0

4.100

 

Taal en Rekenen

0

0

0

0

 

Stagebox

26.600

0

0

0

 

VSV

4.100

4.100

0

4.100

Aanvullende bekostiging

229.095

241.165

0

241.165

 

Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

14.017

14.017

0

14.017

 

Versterken centrale en uniforme toetsing

13.612

1.584

0

1.584

 

RMC's

31.885

31.925

0

31.925

 

Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen

30.400

30.400

0

30.400

 

Programmagelden regio's

19.700

19.700

0

19.700

 

Convenanten met RMC-regio's

12.100

12.100

0

12.100

 

Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2

5.099

5.804

0

5.804

 

Leerlinggebonden financiering (LGF)

43.762

53.615

0

53.615

 

Taal en Rekenen

58.520

59.520

0

59.520

 

School-ex 2.0

0

12.500

0

12.500

         

Subsidies

37.261

38.845

0

38.845

         

Opdrachten

6.441

6.441

0

6.441

         

Bijdrage aan baten/lastendiensten

16.969

17.306

0

17.306

         

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties/ medeoverheden

19.877

16.326

0

16.326

         

Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen

53.283

53.353

0

53.353

         

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

8.724

8.724

0

8.724

Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2013 (incl. NvW/AM)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting 2013

(2)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3)

Stand incidentele suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2.608.146

2.729.314

62.029

2.791.343

Waarvan garantieverplichtingen

       

Totale uitgaven

2.603.548

2.576.917

62.029

2.638.946

Waarvan juridisch verplicht

99,90%

99,90%

 

99,90%

         

Bekostiging

2.562.176

2.534.548

62.029

2.596.577

Hoofdbekostiging

2.403.250

2.375.429

62.029

2.437.458

 

Onderwijsdeel hbo

2.316.159

2.297.752

62.029

2.359.781

 

Deel ontwerp en ontwikkeling

68.607

68.693

0

68.693

 

Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo

2.000

2.000

0

2.000

 

Bekostiging experimenten open bestel

15.000

5.500

0

5.500

 

Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo

1.484

1.484

0

1.484

Prestatiebox

158.926

159.119

0

159.119

 

Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel hbo)

158.926

159.119

0

159.119

         

Subsidies

23.284

23.663

0

23.663

         

Opdrachten

100

100

0

100

         

Bijdragen aan baten/lastendiensten

17.988

18.606

0

18.606

Ontvangsten

1.213

5.981

0

5.981

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2013 (incl. NvW/AM)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting 2013

(2)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3)

Stand incidentele suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

4.060.547

4.154.993

96.583

4.251.576

Waarvan garantieverplichtingen

       

Totale uitgaven

4.018.288

4.006.277

96.583

4.102.860

Waarvan juridisch verplicht

99,90%

99,90%

 

99,90%

         

Bekostiging

3.967.328

3.955.452

96.583

4.052.035

Hoofdbekostiging

3.847.707

3.836.185

96.583

3.932.768

 

Onderwijsdeel wo

1.552.269

1.535.565

96.583

1.632.148

 

Onderzoeksdeel wo

1.705.386

1.707.232

0

1.707.232

 

Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek

585.552

588.888

0

588.888

 

Bekostiging tweede mastergraden in het wo

4.500

4.500

0

4.500

Prestatiebox

119.621

119.267

0

119.267

 

Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel wo)

119.621

119.267

0

119.267

         

Subsidies

23.028

22.861

0

22.861

         

Opdrachten

1.583

1.583

0

1.583

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.874

3.878

0

3.878

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

22.475

22.503

0

22.503

Ontvangsten

16

16

0

16