Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733763 nr. 114

33 763 Toekomst van de krijgsmacht

Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2016

In een brief van 4 oktober jl. verzoekt de vaste commissie voor Defensie mij te reageren op een brief van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) over de verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC) van Eygelshoven naar Utrecht.

Evaluatie FABK en business case

Uit zowel de evaluatie van het FABK als de business case blijkt dat de interne en externe bedrijfsvoering gebaat zijn bij de samenvoeging van het FSC met de overige delen van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) in Utrecht. Het bij elkaar brengen van alle kennis en ervaring bevordert kennisoverdracht en de uitwisselbaarheid van personeel. Dit is van belang omdat verschillende onderdelen van het FABK op verschillende momenten in het jaar pieken in het werk kennen. Samenvoeging biedt bovendien de beste mogelijkheden voor een integrale benadering van het gehele betaalproces.

Het besluit om het FSC in Eygelshoven te vestigen werd destijds mede ingegeven door de gedachte dat, als gevolg van de digitalisering, persoonlijk contact met de klant minder belangrijk zou zijn. De evaluatie nuanceert dit beeld. Klanten, dat wil zeggen de defensieonderdelen, hebben nog wel degelijk behoefte aan direct en persoonlijk contact, al is het minder frequent dan voorheen. De huisvesting van het FSC in het centrum van het land, waar tevens een aantal andere ketenactiviteiten wordt verricht, en op één locatie met belangrijke klanten zoals de Defensie Materieel Organisatie (DMO), de staf van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando DienstenCentra (CDC), vergemakkelijkt die contacten.

Het financiële voordeel van de verplaatsing van het FSC is gering; dit aspect heeft in de afweging dan ook een ondergeschikte rol gespeeld. Als de uitvoering van het werk onder druk zou komen te staan doordat een deel van het personeel niet meeverhuist naar Utrecht, kan inhuur van tijdelijk personeel uitkomst bieden. In totaal gaat het om de verplaatsing van 50 vte’n naar Utrecht (16 militairen en 34 burgers).

Personele gevolgen

De VBM noemt voorts de reisafstand van Eygelshoven naar Utrecht, en de impact die dit zal hebben op het leven van de medewerkers, als bezwaar. Zoals ik reeds eerder heb gezegd, wordt met de medezeggenschap FABK gesproken over de wijze waarop de verhuizing wordt uitgevoerd.

Komst Amerikaanse krijgsmacht

In de brief veronderstelt de bond dat eventuele overlast in verband met de komst van de Amerikaanse krijgsmacht naar Eygelshoven kan worden opgelost door het FSC te verhuizen naar een locatie elders in de regio. Zoals hierboven en in eerdere brieven is uiteengezet, is de voorgenomen verhuizing echter vooral bedoeld om de onderdelen van het FABK te concentreren en zo het functioneren van het geheel te verbeteren. Wel is de komst van de Amerikanen een extra argument voor de verhuizing. De Amerikanen gaan op het terrein in Eygelshoven onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan voertuigen. Ook zal de spoorverbinding op het terrein weer in gebruik worden genomen voor de aanvoer van materieel. De onderhoudswerkzaamheden en de aanvoer van het materieel zullen gepaard gaan met overlast. Het kantoor van het FSC ligt juist midden op het terrein. De VBM stelt verder dat dit destijds geen beletsel was en er van overlast geen sprake was. In het verleden heeft het terrein echter slechts enkele maanden tegelijkertijd als kantoorlocatie en POMS-site gefungeerd.

Zoals uiteengezet in mijn brief van 30 september jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 111), gaat Defensie de Amerikanen ondersteunen met personeel voor onderhoud, bewaking en beveiliging. De materieelonderhoudsorganisatie zal uiteindelijk bestaan uit 76 vte’n in dienst van Defensie en uit een flexibele schil van tijdelijke medewerkers die niet in dienst van Defensie komen. Voor de bewaking en beveiliging zijn 29 nieuwe vte’n nodig die worden geworven voor de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO). Medewerkers van het FSC krijgen voorrang wanneer zij solliciteren voor functies bij de materieel-onderhoudsorganisatie. Er zullen namelijk ook functies komen in bijvoorbeeld het magazijn, de planning en de registratie. De Amerikaanse krijgsmacht zal Eygelshoven voor onbepaalde tijd in gebruik nemen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert