Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433753 nr. 9

33 753 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)

Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 november 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel VIA komt te luiden:

Artikel VIA

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 12a vervalt.

B.

In artikel 17c, vijfde lid, wordt «Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten» vervangen door: Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

2

Artikel IX, onderdeel A, vervalt.

3

Na artikel XIA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XIB

In de Algemene wet bestuursrecht komt in Bijlage 3, artikel 2, bij de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen onderdelen, onderdeel e, te luiden:

e. de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

4

Aan artikel XIX wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden in het onderhavige wetsvoorstel een aantal wijzigingen van voornamelijk redactionele en technische aard aangebracht. Deze worden hierna toegelicht.

In de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel was ten aanzien van de vereenvoudigingsmaatregel voor de leidingwaterbelasting aangegeven dat deze zou bijdragen aan een beperkte vermindering van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en voor zo’n 40 à 50 betrokkenen aanleiding zou geven tot een merkbare vermindering van de administratieve lasten. Met het vervallen van deze vereenvoudigingsmaatregel, zoals voorgesteld in deze nota van wijziging, vervalt zowel de besparing op de uitvoeringskosten als de vermindering van de administratieve lasten.

Onderdelen 1 en 3

Artikelen VIA en XIB (artikel 17c van de Wet op de omzetbelasting 1968 en Bijlage 3 van de Algemene wet bestuursrecht)

Ingevolge artikel VIII, onderdeel F, van het onderhavige wetsvoorstel is in artikel 45 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten de citeertitel van laatstgenoemde wet gewijzigd in Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Sinds 1 januari 2013 is deze wet alleen nog van toepassing op alcoholvrije dranken. In artikel 17c, vijfde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en in het in Bijlage 3, artikel 2, bij de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen onderdeel e, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten nog aangehaald met de «oude» citeertitel. Dit wordt bij deze wijziging aangepast.

Het laten vervallen van artikel 12a van de Wet op de omzetbelasting 1968 was al opgenomen in de tweede nota van wijziging behorende bij het onderhavige wetsvoorstel en ook daar toegelicht.

Onderdeel 2

Artikel IX, onderdeel A (artikel 14 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Artikel IX, onderdeel A, van het onderhavige wetsvoorstel strekt tot wijziging van artikel 14 van de Wet belastingen op milieugrondslag. Met deze wijziging wordt een vereenvoudiging van de leidingwaterbelasting bewerkstelligd door (kort samengevat) leveranciers van leidingwater met niet meer dat 1000 aansluitingen vrij te stellen van deze belasting. Nu in de Begrotingsafspraken 2014 is overeengekomen het tarief van de leidingwaterbelasting te verhogen en tegelijkertijd het maximum waarover deze belasting wordt geheven te schrappen, neemt het budgettair belang van deze vereenvoudiging toe, zodanig dat het niet langer verantwoord is deze vereenvoudiging door te voeren. De in onderdeel 2 opgenomen wijziging van voornoemd artikel IX, onderdeel A, strekt tot het doen vervallen van de voorgenomen vereenvoudiging.

Onderdeel 4

Artikel XIX (inwerkingtreding)

Met het aan de inwerkingtredingsbepaling toe te voegen zesde lid wordt bewerkstelligd dat de in artikel I, onderdeel G, opgenomen wijziging van artikel 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers