33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2014

Conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg over integratieonderwerpen d.d. 17 oktober 2013 (Kamerstuk 32 824, nr. 45) bied ik u het landelijke toetsingskader privaatgefinancierde internaten aan1. Dit toetsingskader is een nadere operationalisering van de afspraken die mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ik samen met betrokken gemeenten en de vertegenwoordigers van privaatgefinancierde internaten met een Turks Nederlandse signatuur hebben gemaakt om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het landelijke kwaliteitskader privaatgefinancierde internaten dat uw Kamer op 27 mei 2013 heeft ontvangen (Kamerstuk 33 400 XV, nr. 105). Het toetsingskader is ontwikkeld in samenwerking met PGV Nederland (voorheen GGD Nederland). Het vormt de basis voor het daadwerkelijke toezicht, zoals dat de komende periode vorm krijgt.

PGV Nederland heeft in mijn opdracht een pool van inspecteurs uit lokale GGD-en samengesteld die in opdracht van de gemeenten toezichtbezoeken zal gaan afleggen. Met de betrokken gemeenten is afgesproken dat de eerste ronde toezichtbezoeken voor de zomer van dit jaar volledig afgerond zal zijn. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet – die tevens voorziet in sanctionering en handhaving – hebben internaten in de fase van het vrijwillige toezicht de mogelijkheid ervaring op te doen met de inspectie en te werken aan verbeteringen bij eventuele tekortkomingen. Met de gemeenten is afgesproken dat het gemeentebestuur in deze fase in gesprek gaat met betrokken internaten als verbeteringen achterwege blijven.

De internaten zijn aan de slag gegaan met het implementeren van de afspraken uit het landelijke kwaliteitskader. Zo werken zij onder andere aan het ontwikkelen van een beleidsplan, een pedagogisch plan, een klachtenregeling en het instellen van de vertrouwenspersoon. Educatiecentra Nederland (ECN), de landelijke branchevereniging waarin een grote groep Turks Nederlandse internaten is vertegenwoordigd, speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van landelijke producten en formats die door alle internaten gebruikt kunnen worden. De door de ECN ontwikkelde producten worden vertaald naar de specifieke situatie op de verschillende lokale internaten.

Stand van zaken wetgeving

Het wetsontwerp Toezicht op de jeugdverblijven is op 5 februari 2014 in consultatie gegaan, zowel via een schriftelijke aanschrijving als via internet. Belanghebbende partijen hebben drie weken de gelegenheid om hun zienswijze op het wetsontwerp kenbaar te maken. Met dit wetsontwerp wordt uitvoering gegeven aan de motie Azmani en Yücel (Kamerstuk 33 400 XV, nr. 94).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven