Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XIII nr. 104

33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2013

Hierbij bied ik u mijn verslag aan van mijn reis naar de Russische Federatie van 8–11 oktober 2013. Naast verschillende activiteiten in het kader van de landbouwtentoonstelling Golden Autumn, heb ik een bilateraal overleg gehad met mijn Russische collega Nikolai Federov.

Bilateraal overleg

In het overleg met mijn Russische collega zijn verschillende onderwerpen besproken waaronder het invoerverbod voor pootaardappelen, zuivelcontroles, veterinaire en fytosanitaire samenwerking en het zgn. INFRA-project. Het gesprek viel vlak voor een overleg in Moskou tussen de douane unie (Russische Federatie, Kazachstan en Wit-Rusland) en de Europese Commissie, waar Nederland eveneens bij aanwezig was.

Met betrekking tot het invoerverbod van pootaardappelen heb ik een pleidooi gehouden voor het opheffen van het invoerverbod. Daarbij heb ik aangegeven dat ik ondanks het komende overleg met de Europese Commissie bereid ben extra technische informatie te sturen en Russische inspecteurs uit te nodigen voor een audit van het fytosanitair systeem in Nederland. Deze uitnodigingsbrief is direct na terugkomst verstuurd. Van Russische zijde is aangegeven dat het gehele proces onnodig is vertraagd door de EU en men genoodzaakt is de kwestie ook met de andere leden van de douane unie te bespreken. Van Russische zijde is eveneens aangegeven dat de Nederlandse inzet in de EU voor oplossing van dit probleem bijzonder wordt gewaardeerd. Mocht er geen zicht komen op spoedige oplossing van de problematiek met de EU, dan is de Russische Federatie bereid om een oplossing te bewerkstelligen op bilaterale wijze, waarbij werd verwezen naar een soortgelijke oplossing als gekozen bij de uitbraak van de EHEC-bacterie in 2011.

Van Russische zijde werd gesignaleerd dat de recente inspectie in de zuivelsector geleid heeft tot Russische twijfels over de rol en verantwoordelijkheid van de privaatrechtelijke organisatie COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) bij het afgeven van veterinaire certificaten door de NVWA. Van Russische zijde werd aangegeven dat ingevolge internationale verdragen dit een publiekrechtelijke bevoegdheid betreft.

Voorts werd benadrukt dat dit gevolgen kan hebben voor de export naar de Russische Federatie. Van mijn zijde heb ik benadrukt dat Nederland hecht aan een goede uitvoering van internationale verdragen en dat inspecties zorgvuldig plaatsvinden. Voorts heb ik aangegeven bereid te zijn om in de kwestie een vergelijkbare oplossing te vinden zoals dat destijds ook bij Plantkeur heeft plaatsgevonden. Van Russische zijde werd vervolgens aangegeven dat hiermee het knelpunt kan worden opgelost.

Tijdens dit bilaterale overleg werd de reeds eerder door de Russische autoriteiten geuite wens om het zogenaamde INFRA-project, een project dat tijdens de Sovjettijd was opgezet ter bevordering van kleinschalige landbouw in de omgeving van Moskou, nieuw leven in te blazen. De bedoeling is om Nederlandse technologie en know-how te gebruiken om deze landbouw in de Russische Federatie verder te verbeteren. In dit verband ziet men graag dat Nederlandse boeren in de Russische Federatie gaan boeren om als voorbeeld te dienen voor Russische boeren. De Russische autoriteiten hebben toegezegd budget vrij te maken om dit verder vorm te kunnen geven.

Bezoek Golden Autumn

Ik heb een bezoek gebracht aan de Golden Autumn, de grootste nationale landbouwtentoonstelling van de Russische Federatie. Nederland was dit jaar verkozen tot partnerland. Ik werd vergezeld door een delegatie van twaalf organisaties en bedrijven uit de agrosector.

Op diverse seminars heb ik gewezen op de goede samenwerking op het gebied van de landbouw tussen Nederland en de Russische Federatie, maar eveneens een pleidooi gehouden voor het opheffen van het importverbod van aardappelen en pootgoed. Tijdens een workshop voor de aardappelsector op de Golden Autumn bleek ook de Russische aardappelsector druk uit te oefenen om snel tot een opheffing van het invoerverbod te komen.

Diverse leden uit mijn delegatie hebben gedurende het «Netherlands – Russia Agribusiness forum» en verschillende, per sector georganiseerde seminars op de Golden Autumn, de gelegenheid gehad de Nederlandse agrarische sector onder de aandacht te brengen. Omdat Nederland partnerland was, heeft dit extra aandacht gekregen.

Op de Golden Autumn heeft het Nederlandse bedrijfsleven goede zaken gedaan. Er is voor ca. 19 miljoen euro aan orders afgesloten en er zijn zodanig veel contacten gelegd dat er op korte termijn nog orders te verwachten zijn ter waarde van naar schatting 12,5 miljoen euro. Een korte evaluatie bij de deelnemers gaf aan dat men tevreden was over de Nederlandse inzending op de Golden Autumn ondermeer vanwege het fraai ogende Holland paviljoen, de goede aanloop op de stands, de Holland receptie in mijn aanwezigheid, de extra activiteiten rondom het Nederland-Rusland jaar zoals het Holland Dorp en de seminars.

In mijn aanwezigheid zijn twee Memoranda of Understanding ondertekend; één ter bevordering van kennisoverdracht tussen Greenport Holland International en de overkoepelende kassenbouworganisatie in de Russische Federatie en één in de zuivelsector tussen een Nederlands consultancybedrijf en de regio Omsk. Ook op het gebied van kennisuitwisseling is het bezoek nuttig geweest. Samen met een vertegenwoordiger van Wageningen UR en de AOC Raad heb ik de (landbouw)Universiteit van Moskou «Timiryazev» bezocht. Hopelijk krijgt dit een vervolg in de vorm van een verdere samenwerking tussen deze universiteit en Wageningen UR.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma