Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XII nr. 98

33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2014

Hierbij bied ik u het Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen aan dat in opdracht van mij door het RIVM is uitgevoerd1. De rapportage betreft de eerste fase van de aanpak zoals die eerder aan de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 33 000 XII, nr. 124, d.d. 2 februari 2012) en omvat daarmee de bevindingen omtrent het eventuele verband tussen de gezondheidssituatie in de regio en de geluidbelasting op basis van bestaande gegevens. De rapportage bestaat uit een hoofdrapport met bijlagen.

In de voortgangsrapportage van 2 december 2013 (Kamerstuk 33 750 XII, nr. 60) hebben de Minister van Defensie en ik u – onder meer – geïnformeerd over de voortgang van het hiervoor genoemde RIVM-onderzoek. Wij hebben u toen gemeld dat het RIVM bezig was met de eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek en dat dit naar verwachting in februari gereed zou zijn.

De eindrapportage heeft meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk verwacht. De complexiteit van de materie heeft ertoe geleid dat er na de voortgangsrapportage tijd is genomen om nader te overleggen met de betrokken adviescommissies2 en ook de commissie AWACS. De bespreking van de eindrapportage met de Commissie AWACS Limburg heeft in maart 2014 plaatsgevonden. Het RIVM heeft daarna het commentaar van alle betrokkenen zorgvuldig bezien en verwerkt in de eindrapportage.

Samen met de Minister van Defensie zal ik thans met de regio in overleg treden om te bezien op welke wijze beleidsmatig een vervolg kan worden gegeven aan dit onderzoek en om nut en noodzaak van eventueel vervolgonderzoek te bespreken. In dat kader laat ik mij ook nader adviseren door TNO.

U zal hierover medio oktober/begin november geïnformeerd worden, zodat dit betrokken kan worden in het eerstvolgende overleg met uw Kamer over het AWACS-dossier.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Een maatschappelijke adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit de regio van bestuur, (bewoners)belangenorganisaties, de vliegbasis en GGD en een wetenschappelijke adviescommissie bestaande uit onderzoekers van universiteiten, GGD en TNO.