Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XII nr. 14

33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2013

Op 16 oktober 2013 ontving ik van uw vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het verzoek om een schriftelijke toelichting op de gevolgen van het Begrotingsakkoord 2014 voor de begrotingen op IenM-terrein, en daarbij ook in te gaan op de vraag waar de bezuiniging op de inflatiecorrectie in deze begrotingen neerslaat.

Twee maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2014 hebben een direct effect op mijn begrotingen. Dit betreft ten eerste de korting op de prijsbijstelling 2014 en ten tweede het vanaf 2015 herschikken van de subsidies voor het bedrijfsleven.

Jaarlijks wordt tijdens de besluitvorming in de Ministerraad over de Voorjaarsnota over de exacte hoogte van de uit te keren prijsbijstelling besloten. Bij deze besluitvorming zal de maatregel uit het Herfstakkoord om rijksbreed € 480 miljoen per jaar te korten op de prijsbijstelling 2014 worden betrokken. Volledigheidshalve verwijs ik naar de Kamerbrieven die mijn ambtgenoot van Financiën op verzoek van uw Kamer over de rijksbrede verdeling van deze korting verstuurd heeft.1 Zodra de besluitvorming over de prijsbijstelling in het voorjaar is afgerond, kan ik u informeren over de effecten van deze maatregel uit het Herfstakkoord op mijn begrotingen. Dit zal ik – zoals gebruikelijk – doen uiterlijk bij Ontwerpbegroting 2015, nadat besluitvorming in het kabinet heeft plaatsgevonden over de volledige prijsbijstelling 2014.

Het tweede element uit het Begrotingsakkoord 2014 met een direct effect op de begrotingen op IenM-terrein, is zoals aangegeven het vanaf 2015 herschikken van de subsidies voor het bedrijfsleven. Mijn ambtgenoot van Economische Zaken zal deze maatregel nader uitwerken en mij hier bij betrekken. Uiterlijk bij Ontwerpbegroting 2015 zal duidelijk zijn hoe deze herschikking mijn ministerie raakt en zal ik u hierover informeren.

Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

– «Begrotingsafspraken 2014» van 11 oktober 2013, Kamerstuk 33 750 XII, nr. 19

«Prijsbijstelling» van 16 oktober 2013, Kamerstuk 33 750 XII, nr. 23.