Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XII nr. 13

33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 28 oktober 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 26 november 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2013

Hierbij bied ik u ter informatie aan de ontwerpregeling houdende de implementatie van artikel 47, tweede lid, van richtlijn 2013/29/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU 2013, L 178) en tot wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen1.

Deze ministeriële regeling strekt ter implementatie van het tweede lid van artikel 47 van de Europese richtlijn die voorschriften stelt aan het op de markt brengen van pyrotechnische artikelen. De bepalingen dienen al per 4 juli 2013 door de lidstaten te worden toegepast en per 3 oktober 2013 te zijn geïmplementeerd. Het betreft hier strikte implementatie. Toezending van deze ontwerpregeling naar uw kamer vindt plaats op grond van artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer. Ingevolge dit artikel dient de ontwerpregeling vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld toegezonden te worden aan de beide kamers der Staten-Generaal. De ministeriële regeling zal uiterlijk 6 december 2013 in werking treden.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer