Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VI nr. 67

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN SEGERS

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onvoldoende zicht bestaat op

– knelpunten van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van het gebruik van onbemande vliegtuigen;

– het nut, de noodzaak en de bedreigingen rond het toekomstig gebruik van onbemande vliegtuigen;

verzoekt de regering, een vergelijking uit te voeren van de wet- en regelgeving in de ons omringende landen op het gebruik van onbemande vliegtuigen waarbij gekeken wordt naar effectiviteit en proportionaliteit van de regels;

verzoekt de regering tevens, de kaders te formuleren voor de benodigde wet- en regelgeving voor het gebruik van onbemande vliegtuigen met bijzondere aandacht voor de effecten op de privacy en de wijze waarop privacy het meest effectief kan worden gewaarborgd;

verzoekt de regering voorts, in kaart te brengen wat de verwachte kansen en bedreigingen van onbemande vliegtuigen zijn voor de nationale veiligheid en criminaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Segers