33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2013

Per brief van 9 oktober jl. verzoekt de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken het kabinet om een appreciatie te geven over de actuele discussie over de democratische legitimiteit van de EU en de rol van nationale parlementen en het Europees Parlement daarbij. In de appreciatie zou mede op basis van informatie uit het postennetwerk moeten worden ingegaan op de discussie in andere lidstaten over de vormgeving van de rol van nationale parlementen en het Europees Parlement in het Europees besluitvormingsproces. Tevens vraagt de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken bij de appreciatie een aantal bijgevoegde vragen van Uw Kamer over democratische legitimiteit te beantwoorden.

Ik ben verheugd dat dit belangrijke onderwerp, zeker in aanloop naar de Europees Parlement verkiezingen van volgend jaar, binnen Uw Kamer zoveel aandacht krijgt, zowel in de vorm van rondetafelgesprekken en debatten als door de aanstelling van een eigenstandige rapporteur democratische legitimiteit in de EU, dhr. Leegte. Ik heb tevens met veel belangstelling kennis genomen van de ideeën die Uw Kamer in dit verband in het eerste gezamenlijk standpunt over de democratische legitimatie van 17 oktober jl. heeft neergelegd. Met haar inspanningen vervult Uw Kamer een trekkersrol in Europa en laat de Kamer zien dat wat nationale parlementen betreft, de democratische legitimiteit alleen van deze parlementen zelf kan komen.

Het kabinet heeft zijn ideeën over versterking van de democratische legitimiteit van de Unie neergelegd in de Staat van de Unie 2013 en in de kabinetsreactie op het AIV advies over de positie van het Europees Parlement. Het kabinet heeft daarin benadrukt dat, gezien de groeiende onderlinge verwevenheid van de nationale en Europese bestuurslagen, met name in het licht van de crisismaatregelen, de versterking van de betrokkenheid van nationale parlementen van groot belang is. Daarbij zet het kabinet in op maatregelen die op korte termijn binnen het kader van de huidige verdragen te realiseren zijn.

Een nadere uitwerking van deze ideeën, alsmede de beantwoording van de door uw Kamer gestelde vragen over democratische legitimiteit zal worden opgenomen in de Staat van de Unie 2014 die begin volgend jaar zal verschijnen.

Ik ben evenwel graag bereid op korte termijn reeds door mijn ambtenaren een technische briefing voor de vaste Kamercommissie Europese Zaken te laten verzorgen over de ontwikkelingen op dit terrein.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven