Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-J nr. 15

33 750 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • er onder strikte voorwaarden pilots uitgevoerd worden met de verlaging van de warmwatertemperatuur en/of verlaging van de spoelfrequentie, waarbij de kwaliteit van het water intensief gevolgd wordt;

  • deze pilot begeleid wordt door de subcommissie Technieken Legionella Preventie, een werkgroep binnen de commissie van deskundigen op basis van artikel 20 van het Drinkwaterbesluit;

  • elektrochemische systemen zoals koper-zilverionisaties gebruikt worden op zogeheten prioritaire locaties, zoals hotels en ziekenhuizen;

van mening dat

  • nieuwe techniek het mogelijk maakt om bij gebouwen over te gaan op lage temperatuurverwarming, zonder energieverspillende naverwarming voor warm tapwater;

  • in het energieakkoord weinig rekening gehouden is met het beperken van warmteverliezen;

verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar het besparingspotentieel bij een lagere minimumtemperatuur voor tapwater, door pilots toe te staan in kantoren, utiliteitsgebouwen en appartementencomplexen (vve's) en op basis van dit onderzoek zo nodig met voorstellen te komen voor een aanpassing van de regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling